Kok pleit voor sobere campagne PvdA

UTRECHT, 8 SEPT. PvdA-leider W. Kok is er voorstander van dat zijn partij een sobere campagne voert voor de Tweede-Kamerverkiezingen van volgend jaar mei. “De campagne moet wat mij betreft niet zo glamourachtig zijn. Laten we het een beetje gewoon houden”, zei hij zaterdag op een PvdA-conferentie in Utrecht.

Partijvoorzitter K. Adelmund vindt dat de PvdA in een mogelijk tweede paarse kabinet sterker vertegenwoordigd moet zijn dan nu het geval is. “Het gaat niet alleen om Paars 2, het gaat ook om de kleur van Paars 2”, zei ze op dezelfde bijeenkomst.

Ook Kok streeft ernaar dat de PvdA in een nieuwe coalitie een zwaarder accent zet op de richting van het kabinet. “Zonder afstand te nemen, maar juist voortbouwende op het huidige kabinet”, zo verklaarde hij. De PvdA-leider ziet op een reeks terreinen ruimte voor 'nieuwe accenten'. Hij noemde de inrichting van Nederland, het belastingstelsel, de sociale zekerheid, zorg en onderwijs.

Kok pleitte verder voor een 'meer geaccentueerd' inkomensbeleid, dat overigens wel gericht moet zijn op de zwakste groepen. Instandhouding van de AOW noemde hij een 'ereplicht'. Fractieleider Wallage wil in de volgende kabinetsperiode voor langdurig werklozen extra uitkeringen die boven de gemiddelde loonstijging uitgaan. Wallage sprak van een 'koppeling plus' voor die werklozen die geen enkele perspectief op een baan meer hebben.

De PvdA wil in de volgende kabinetsperiode een nieuwe opzet van de studiefinanciering realiseren. Studenten moeten de eerste jaren van hun studie een gift krijgen. In de laatste studiejaren wil de PvdA alleen studenten met weinig draagkrachtige ouders een studiebeurs geven, anderen zouden moeten lenen. De ideeën van de PvdA beogen de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te vergroten en komen gedeeltelijk overeen met het beurzenplan dat universiteiten en hogescholen vorige week presenteerden. Daarin was echter geen gift voorzien aan ouderejaars met weinig draagkrachtige ouders.

Tweede-Kamerlid en onderwijsspecialist van de PvdA P. Rehwinkel liet zaterdag weten dat in het voorstel nog niet is uitgewerkt hoeveel jaar studenten recht hebben op een gift, hoe groot die beurs moet zijn en in hoeverre er ook sprake dient te zijn van prestatie-eisen. Een precieze uitwerking zal zijn opgenomen in het verkiezingsprogramma, dat het komende najaar wordt gepresenteerd.

Rehwinkel vindt niet dat de partij met zijn voorstellen partijgenoot en onderwijsminister J. Ritzen al “uitwuift”. VVD-leider Bolkestein liet vorige week in een vraaggesprek met een hoger-onderwijsblad weten dat hij een nieuwe, derde termijn voor Ritzen niet wenselijk acht. “Ik vind Ritzen een boeiende intellectueel. Hij is nu voor de tweede termijn minister, op hetzelfde terrein. Maar het is genoeg geweest.”