Internet biedt buisbelegger nog weinig soelaas

De thuisbankier, de campingspe culant en de buisbelegger, het zijn de hoofdpersonen in de nieuwe wondere wereld die personal finan ce heet. Honderdduizenden parti[-] culieren spellen tegenwoordig da gelijks de beurspagina's in hun krant, kijken een paar keer per dag naar Teletekst om te zien wat hun aandelen doen en bellen hun advi seur bij de bank vanaf camping of hotel als de AEX dreigt te dalen of juist aan het stijgen slaat.

Probleem voor deze kleine be leggers is hun informatie-achter stand ten aanzien van de professio[-] nals op de beurs. De ochtendkran ten geven het koersverloop van de dag ervoor, de middagkrant sluit de beurspagina's rond twaalf uur 's ochtends. Zelfs Teletekst, steun en toeverlaat voor de moderne buis belegger, geeft koersveranderin gen door met een kwartier vertra ging. Een kwartier dat op een hec tische beurs de thuisspeculant veel geld kan schelen, zeker als daarna de beursorderlijn van zijn bank voortdurend de in-gesprek-toon aangeeft.

Wie vanuit huis wil weten wat zich allemaal op de Amsterdamse beurs afspeelt kan een eind komen met een snelle personal computer plus dito modem. Een Internet- aansluiting doet de rest. Ga vervol gens naar de pagina van de AEX- Effectenbeurs (http://194.151.28/ finance), Financeweb. Dit bevat de koersen van alle aan de beurs geno teerde aandelen en obligaties. Hoewel ook Financeweb de koers ontwikkelingen met een kwartier vertraging doorgeeft, krijgt de be legger via zijn computerscherm wel veel meer informatie dan via de televisie. Zo levert Financeweb de huidige, de hoogste, de laagste, de openings- en de vorige slotkoers, plus een historische koersgrafiek. Beleggers die zich (gratis) laten re gistreren krijgen een persoonlijke code waarmee zij een aantal fond sen kunnen selecteren. Deze fond sen komen op een apart scherm te staan.

Rechtstreeks handelen op de beurs via de pagina van de AEX- Effectenbeurs is niet mogelijk. Wel kan de bezoeker worden doorge leid naar Internet-pagina's van een aantal effectenkantoren en ban ken. Die keuze is nog niet erg groot, maar volgens de Amster damse beurs komt daar verande ring in. Ook kan de thuisbelegger op Financeweb nieuws en achter[-] grondinformatie vinden over beursgenoteerde bedrijven. Behalve de Effectenbeurs zelf geven ook de grote banken in Ne derland via hun Internet-pagina's informatie over ontwikkelingen op en rond de beurs. De Rabobank (http://www.rabobank.nl) is het verst op dit gebied: klanten van de ze bank kunnen sinds twee maan den via Internet informatie krijgen over de uitvoering van hun effec ten- en optieorders. Al eerder had den zij de mogelijkheid gekregen om via Internet hun effectenporte feuille in te zien en de actuele waar de van hun beleggingen op te vra gen. De Rabobank gaat ervan uit dat klanten eind 1997 ook hun aan koop- of verkooporders per e-mail zullen kunnen doorgeven.

De Beleggings-site van de Rabo[-] bank bestaat uit twee openbare ru[-] brieken met informatie van de ei gen researchafdelingen en met ge gevens over de beleggingsfondsen van Robeco. Daarnaast is er een beveiligde rubriek 'Uw Effectenre kening', die beleggers toegang biedt tot de eigen portefeuille.

Naast reguliere instellingen als banken en verzekeraars bieden ook talloze particulieren en grote en kleine professionele organisa ties financile diensten aan via In ternet. Wie gebruik maakt van zo geheten zoekmachines krijgt via bijvoorbeeld de categorien 'zake lijk', 'beurzen', 'banken' en 'verze keringen' een scala aan Internet- adressen die op de een of andere manier met personal finance te ma ken hebben. Van adviezen op het gebied van aandelen, koopsompo lissen en pensioenregelingen tot de verzekering van een pleziervaar tuig of een dagelijks bijgewerkte technische analyse van de AEX.

Ook zijn er allerlei beleggings clubs elektronisch actief, bijvoor beeld de Digitale Beleggersclub Cama (informatie bij cama @box.nl). Doelstelling van deze club is “elkaar van informatie te voorzien m.b.t. systemen en strategie bij handel in aandelen op de Amsterdamse effectenbeurs”. Wie gebruik wil maken van de informatie van andere leden, is wel verplicht zelf ook regelmatig (vier tot vijf keer per maand) e-mail met “nuttige informatie” in te sturen.

Al te enthousiaste Internet-surfers doen er goed aan hun verwachtingen te temperen. Veel pagina's leveren bij nadere inspectie teleurstellende resultaten op. De pagina blijkt bijvoorbeeld langdurig 'under reconstruction' te zijn of zelfs geheel van Internet verdwenen. Of het aanbod van de professionele adviespagina blijkt in werkelijkheid de homepage van een (hopelijk) goedbedoelende amateur, met een rammelend rekenprogrammaatje en een paar obligate beurswaarheden. Vaak leert het bezoek aan de Internetpagina - en dat geldt ook voor de professionele organisaties - dat de zo enthousiast opgezette website niet of nauwelijks van nieuwe informatie wordt voorzien.

Voor daadwerkelijk handelen in effecten via Internet is het in Nederland nog wat te vroeg, zo lijkt het. De eerste aandelenemissie via Internet door de Haarlemse onderneming Dataplace, producent van Web-pagina's, leverde meer publiciteit op dan aandeelhouders. Wie aandelen Dataplace (aan toonder) wil kopen of verkopen kan sinds half april terecht bij de Stichting voor Administratie van op Internet Verhandelbare Aandelen en Certificaten (http://www.aivac.nl).

Dataplace-directeur P. Morée gaat niet erg gebukt onder de vooralsnog geringe belangstelling voor de aandelenhandel via Internet: “Er is nu een aandelentransactie aan de gang. Dat zou de eerste zijn, ja. Het is toch geweldig dat zoiets gebeurt, een aandelentransactie buiten de beurs om.”

In de Verenigde Staten kunnen particuliere beleggers al veel meer financiële zaken regelen via Internet. Wie bijvoorbeeld wil handelen in aandelen op de elektronische schermenbeurs Nasdaq kan daarvoor via Internet rechtstreeks opdrachten geven, zonder tussenkomst van een commissionair.

Daarnaast zijn er al verschillende banken die zich specifiek hebben gericht op de elektronische bemiddeling voor particuliere beleggers.

Dat voor elektronische beurshandel bij Nederlandse particulieren nog weinig belangstelling bestaat, komt volgens Morée zowel door de terughoudendheid van de financiële instellingen als door de voorzichtigheid van de beleggers. “Het is nog moeilijk om geld te verdienen op Internet”, aldus Morée.

    • Marcella Breedeveld