Kamerlid Noorman-Den Uyl zoekt alternatieven voor huursubsidie; 'We moeten de mensen bereiken'

Het niet aanvragen van huursubsidie door mensen die er wel recht op hebben, is een van de oorzaken van de armoede in Nederland. Het Kamerlid Noorman-Den Uyl (PvdA) trok meteen aan de bel.

DEN HAAG, 5 SEPT. Als in de aanloop naar de verkiezingen de prestaties van het Tweede-Kamerlid S. Noorman-Den Uyl (PvdA) worden gewogen, dan zal als haar belangrijkste verdienste gelden dat ze het begrip 'armoede' aan het Haagse vocabulair heeft toegevoegd. Armoede in een optimaal presterend land als Nederland? Dan sprak de Kamer liever over 'achtergestelden' of 'minder bedeelden'. De politica en voormalig directeur van de Sociale Dienst van Leiden kreeg het gelijk aan haar zijde, want toen het beestje eenmaal bij de naam was genoemd, werd het armoedebeleid van het kabinet gezien als de lakmoesproef van Paars, mede door de inspanningen van bisschop Muskens uit Breda.

Uit de gisteren verschenen Armoedemonitor 1997 van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt onder meer dat het percentage huurders dat wel recht heeft op huursubsidie, maar er geen gebruik van maakt, 32 procent bedraagt. Van de laagste inkomens maakt zelfs 43 procent geen gebruik van de subsidie waardoor ze jaarlijks gemiddeld zo'n 2.400 gulden mislopen.

Wat was uw eerste reactie toen u die cijfers zag?

“Ik ben er erg van geschrokken. Dat de huursubsidie voor een deel niet gebruikt wordt, wisten we al, maar dit cijfer van niet-gebruik is het hoogste dat ik ooit ben tegengekomen. Dat betekent dat de mensen die geld nodig hebben niet worden bereikt en dat is niet goed. Ik heb meteen schrifelijke vragen gesteld aan minister Melkert (Sociale Zaken) en staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting), want ik wil van ze weten hoe het gebruik verbeterd kan worden. En dat moet snel gebeuren.”

Via de huursubsidie worden allerlei eenmalige extraatjes gegeven, de koopkrachttoeslagen. Wat betekent het niet-gebruik daarvoor?

“Dat heb ik ook aan Melkert en Tommel gevraagd. Zien ze in de cijfers aanleiding zich nader te beraden over het instrument van huursubsidie als het gaat om inkomensondersteuning van de mensen die het nodig hebben? Zelf heb ik tot op heden altijd gedacht dat de huursubsidie wèl geschikt was om mensen ondersteuning te bieden. Nu misschien blijkt dat het instrument zo gebrekkig is, moet de werkwijze worden veranderd. Of moet mogelijk uitgeweken worden naar alternatieven.”

Zoals een eenmalige uitkering die bij de sociale dienst moet worden opgehaald?

“Nee, ik denk dan eerder aan meer algemene maatregelen die iedereen bereiken, bijvoorbeeld via de fiscus.”

Omdat niemand zijn hand wil ophouden bij de sociale dienst?

“Tot 1995 was er net als nu blijkt, met de huursubsidie ook een niet-gebruik van de bijzondere bijstand. Inmiddels hebben de gemeenten de mogelijkheid om bepaalde groepen mensen te helpen in plaats van dat ze individueel om inkomensondersteuning moeten vragen. Maar het gevoel arm te zijn heeft meer kanten dan geld alleen. Daarom moet je niet alleen naar financiële ondersteuning kijken, maar ook naar gezondheid, onderwijs, huisvesting en sociale cohesie in de buurt.”

Wat vindt u van de conclusie van het SCP dat de armoede in Nederland met een kwart zou afnemenals iedereen die er recht op heeft van de huursubsidie gebruik zou maken?

“De huursubsidie speelt een hele grote rol in de armoede in Nederland. Die kan oplopen tot 5.000 gulden per jaar, een zeer substantieel bedrag, zeker voor iemand met een minimaal inkomen. Dus we hebben haast om wat aan dat niet-gebruik te doen. Het is heel simpel: als je de mensen niet bereikt, moet je daar iets aan doen.”

    • Robert Giebels