Bewoners vrezen opslag baggerslib in Noord-Holland

IJMUIDEN, 5 SEPT. Vervuilde waterbodems moeten worden opgeruimd, maar het is geen goede oplossing om de massa's verontreinigd slib die daarbij vrijkomen in speciale depots op te slaan. Beter is het de baggerspecie te verwerken tot bijvoorbeeld bouwstoffen en kunstgrintkorrels.

Dit zijn de voornaamste uitkomsten van een zogenoemd belevingsonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren onder bewoners van Noord-Holland. Het gaat om 55 mensen uit plaatsen die volgens een voorlopige studie in aanmerking komen voor opslag dan wel verwerking van vervuild slib: Wijk aan Zee, IJmuiden/Velsen, Den Helder, de omgeving van de Noorder IJpolderplas en Ruigoord bij Amsterdam, waar de Afrikahaven is gepland.

Aan de hand van schetsen (artist's impressions) konden de respondenten hun mening geven over een mogelijke baggervoorziening in hun buurt. “Liever niet bij ons, maar ergens anders”, was een veel gehoorde opmerking. Men bleek ook bang te zijn voor overlast, onveiligheid en lekkages van depots. Dat de verwerking van baggerspecie aanmerkelijk duurder uitvalt dan opslag, werd niet als een probleem gezien.

In eerste instantie wil Rijkswaterstaat Noord-Holland acht miljoen kubieke meter matig tot zeer verontreinigd zout slib laten wegbaggeren uit de havens van Den Helder en de wateren van IJmond. Om de massa te bergen of te verwerken zijn waarschijnlijk meerdere locaties nodig. Op één van de genoemde plaatsen, Wijk aan Zee, is al veel verzet gerezen. De bagger zou hier mogelijk worden opgeslagen in een depot bij de Noordpier. Hierdoor zou een deel van het strand verdwijnen.

Naar schatting bevatten de Noord-Hollandse wateren in totaal zo'n dertig miljoen kuub vervuild slib, voornamelijk een erfenis uit het verleden, toen er nog ongezuiverd op rivieren en kanalen werd geloosd. Ook kunstmest en bestrijdingsmiddelen uit de landbouw dragen bij aan het probleem. Verder komt er vuil, onder andere van het verkeer, uit de lucht vallen.

Alle insteekhavens langs het Noordzeekanaal liggen inmiddels vol met verontreinigde bagger en hetzelfde geldt voor de Zaan, die door het opgehoopte vuil nauwelijks meer bevaarbaar is. Voor heel Nederland bedraagt de hoeveelheid vervuild slib op de waterbodems naar schatting 125 miljoen kubieke meter.