Patrick Kluivert

Als de daden en het doen van een voetballer uit het Nederlands elftal nietmeer te bejubelen zijn, moet een bondscoach ruggengraat tonen en hem hetvoorrecht ontnemen mee te spelen in een team dat nationale normen en waardenvertegenwoordigt, aldus Arjen Ribbens die van mening is dat Patrick Kluivert voorlopig niet in Oranje thuishoort (NRC Handelsblad 27 augustus).

Ribbens bepleit Kluivert's schorsing naar aanleiding van de beschuldiging datdeze zich in groepsverband zou hebben vergrepen aan een vrouw terwijl zijneigen vriendin in het ziekenhuis lag met zwangerschapsvergiftiging. De zaak is echter geseponeerd wegens gebrek aan bewijs; de vraag rijst of, als de rechter Kluivert's schuld niet bewezen acht, een voetbalcoach dat wel mag doen.

Ribbens geeft zelf aan dat het moeilijk is te bepalen bij welke vormvan wangedrag een bondscoach een speler een plaatsje in het Nederlandselftal moet ontzeggen; waarom neemt hij onomstoten aan dat deze grens ergenstussen (bewezen geachte) doodslag en (onbewezen geachte) verkrachting ligt?

De prijs voor roem is hoog. Het lijkt mij terecht dat een voetballer uithet Nederlands elftal begint te betalen bij dood door schuld. Maar hetinleveren van grondrechten - beoordeling door een onafhankelijkerechterlijke macht en onschuldig te worden beschouwd totdat hettegendeel bewezen is - lijkt mij te duur betaald.

    • Marylene Smeets