Overdrachtsbelasting blijft; Financiën wil afschaffing kapitaaltax

DEN HAAG, 2 SEPT. De kapitaalbelasting, een tarief van één procent op het bijeenbrengen van kapitaal, moet in de volgende kabinetsperiode worden afgeschaft. Dat bepleiten VVD-minister Zalm en PvdA-staatssecretaris Vermeend (Financiën) in hun belastingconcept voor de volgende eeuw.

In het voorstel van Zalm en Vermeend blijft de overdrachtsbelasting gehandhaafd. Bij de economische overdracht van onroerend goed wordt een tarief geheven van zes procent. De regeringspartijen VVD en D66 en oppositiepartij CDA hebben de afgelopen jaren fel gepleit voor afschaffing - dan wel verlaging - van de overdrachtsbelasting. Deze belasting levert de schatkist per jaar ongeveer 3,5 miljard gulden op; de kapitaalbelasting bijna een half miljard gulden.

Met name de werkgeversorganisatie VNO-NCW heeft zich altijd fel gekant tegen de kapitaalbelasting. Wanneer een NV of een BV via de uitgifte van aandelen kapitaal bij elkaar brengt, moet over het totaalbedrag één procent belasting worden afgedragen. VNO-NCW heeft in een jarenlange lobby gepleit voor afschaffing van deze belasting omdat het de fiscale concurrentiepositie van Nederland zou schaden.

Zalm en Vermeend constateren dat de kapitaalbelasting vanuit internationaal perspectief bekeken een vreemde eend in de bijt is. Andere landen kennen wel een bepaalde vorm van overdrachtsbelasting. Ook wat betreft de hoogte van het tarief zou Nederland niet uit de pas lopen.

Bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar is het idee besproken om de kapitaalbelasting met ingang van volgend jaar al af te schaffen; met name het ministerie van Economische Zaken is daar een voorstander van. Dit is niet doorgegaan omdat de lastenverlichting dan onevenredig zwaar bij het bedrijfsleven zou komen te liggen in vergelijking met de gezinshuishoudingen. Daarnaast wil het kabinet via de lastenverlichting het gedrag van bedrijven beïnvloeden in de richting van bijvoorbeeld meer scholing, het in dienst nemen van lager opgeleiden en langdurig werklozen, en een schoner milieu.

Morgen praat het kabinet verder over de belastingplannen. Rode draad is de verschuiving van de lastendruk van arbeid naar consumeren (minder loonbelasting, meer omzetbelasting). Eerder lekte al uit dat Zalm en Vermeend de bestaande structuur van drie schijven handhaven, maar de tarieven sterk verlagen. Nu gelden percentages van 37, 50 en 60, de ministerraad discussieert over percentages van 18, 36 en 48 procent. Deze verlaging van de tarieven wordt gefinancierd door te schrappen in de aftrekposten.

    • Cees Banning