Kerkenraad zoekt uitweg uit conflict

AMSTERDAM, 2 SEPT. De Centrale Kerkenraad (CK) van de Hervormde Gemeente te Amsterdam zoekt naar “werkbare oplossingen” voor het conflict rond predikant F. Oosterwijk van de Westerkerk en het pastoraal centrum onder leiding van dominee P. Lootsma. De Centrale Kerkenraad doet dit op basis van de aanbevelingen van de bijzondere visitatiecommissie. Dit heeft CK-voorzitter M. Postma vanmorgen meegedeeld. De CK had zich niet eerder over het rapport uitgelaten.

De CK wil de verschillende belangen zorgvuldig afwegen in nauw overleg met de betrokkenen. Dit vergt nog enige tijd, aldus Postma.

Tot de bijzondere visitatie werd dit voorjaar besloten na publicatie van een brief onder pseudoniem, met ernstige kritiek op Oosterwijk. De commissie heeft aanbevelingen gedaan om het conflict op te lossen en tot werkbare verhoudingen te komen. Volgens de commissie kan Oosterwijk predikant blijven mits zij zich laat bijstaan door een 'senior-supervisor' en haar houding wijzigt.

De Kerkenraad van de Westerkerk moet de predikant in het veranderingsproces begeleiden, opener met de kerkgemeente communiceren en zich beter bewust worden van “het grote goed van het ambtsgeheim”. Ook moet er een concreet beleidsplan komen.

De commissie adviseert de kosteres, die onder meer het secretariaat runde, te ontslaan. Over haar functioneren bestond al voor de komst van Oosterwijk grote ontevredenheid.

Op grond van “de ernstig verstoorde verhoudingen” met het pastoraal centrum beveelt de commissie aan dit centrum los te koppelen van de kerk en te laten functioneren onder verantwoordelijkheid van de Centrale Kerkenraad.

Oosterwijk en de meerderheid van de Kerkenraad van de Westerkerk staan achter de aanbevelingen van de commissie. Het Pastoraal Centrum Westerkerk heeft zich er volledig van gedistantieerd.