Arbeidsinspectie mag arbo-boete opleggen

DEN HAAG, 1 SEPT. De Arbeidsinspectie kan werkgevers die de Arbeidsomstandighedenwet overtreden een boete opleggen zonder dat de rechter daaraan te pas hoeft te komen. Dat blijkt uit het wetsvoorstel voor vernieuwing van de Arbeidsomstandighedenwet van staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Werkgevers krijgen een grotere eigen verantwoordelijkheid bij het arbeidsomstandighedenbeleid. Dat zal volgens De Grave hun administratieve lastendruk van arbozorg en arbobeleid verlichten. De nieuwe wet is volgens hem “eenvoudiger, helderder en beknopter dan de huidige wet”. De nieuwe wet bepaalt normen, maar geeft werkgevers meer mogelijkheden het beleid vorm te geven.

Het kabinet is van mening dat gedetailleerde regelgeving zich niet verhoudt met de grotere, ook financiële, verantwoordelijkheid van werkgevers voor (het voorkomen van) ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers.

Tegen werkgevers die de wet overtreden kan een zogenoemde lik-op-stuk-procedure worden toegepast door de introductie van de bestuurlijke boete. Bij het constateren van overtredingen kan de werkgever een boete opgelegd krijgen zonder dat de rechter daaraan te pas hoeft te komen. De periode tussen overtreding en correctie wordt hiermee verkort. Het kabinet verwacht dat dit de effectiviteit van de handhaving belangrijk verbetert.Het kabinet wil de regels voor de medezeggenschap zoveel mogelijk onderbrengen in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Afzonderlijke regels in de Arbeidsomstandighedenwet zullen tot het hoogst noodzakelijke worden beperkt. De wijzigingsvoorstellen op de WOR die bij de Tweede Kamer in behandeling zijn, versterken de medezeggenschap bij arbeidsomstandigheden.