Weisglas: dit is niet voor herhaling vatbaar

Belangrijkste citaten uit Tweede-Kamerdebat van gisteravond met de ministers Van Mierlo en Sorgdrager over het niet aanhouden van ex-legerleider Bouterse.

Verhagen (CDA): Hebben de betrokken bewindslieden zich voor het besluit tot internationale signalering via Interpol, ook in Brazilië, afgevraagd hoe om te gaan met de gevoelens van minister Van Mierlo, die begin dit jaar zei het te gek voor woorden te vinden om Brazilië met zo'n pijnlijk verzoek op te zadelen? Hoe is mevrouw Sorgdrager hiermee omgegaan, wetende dat diezelfde minister het aanhoudingsverzoek zou moeten operationaliseren? [...] Maar goed, dan komt 18 juli. [...] het is onbegrijpelijk dat de betrekkingen met Brazilië nog een rol spelen in de afweging want dat had moeten gebeuren, voordat Interpol werd ingeschakeld. [...] Wij besluiten meer dan een maand nadat het signaleringsverzoek is uitgegaan en nadat we er meer dan twee jaar over hebben kunnen praten - het vooronderzoek was al in 1995 afgerond - om een strategie te ontwikkelen, inhoudende hoe wij om zullen gaan met dit soort situaties. Ik kan dit niet meer volgen.''

Weisglas (VVD): “Hoe verhoudt de al in april genomen beslissing om tot internationale signalering over te gaan zich tot de op 8 april door de minister van Buitenlandse Zaken geuite mening dat het 'ondenkbaar' was dat Brazilië Bouterse ooit zou arresteren? [...] Had de minister van Buitenlandse Zaken het al in april te druk met het Verdrag van Amsterdam om zich ook nog intensief met Suriname te bemoeien? [...] Twijfel kan geen reden zijn om aan Nederlandse kant niet tot verdere stappen over te gaan. Dat had ook op 18 juli moeten gebeuren. [...] De situatie die zich op 18 juli heeft voorgedaan is niet voor herhaling vatbaar.”

Van Middelkoop (GPV): “Of ging het in het telefoongesprek om iets anders, namelijk de angst dat het mogelijk oppakken van de Surinaamse adviseur van staat (Bouterse) zoveel opschudding zou veroorzaken dat dit een doorkruising zou betekenen van de politiek van verlicht paternalisme die minister Van Mierlo al jaren tegen Suriname praktiseert?”

Van Oven (PvdA): “Verwacht mocht worden dat een internationaal arrestatiebevel niet in het internationaal luchtledige zou worden gedaan. Er had een draaiboek moeten zijn [...] en geen ad hoc beslissing op 18 juli.”

Rouvoet (RPF): “Je hoeft het geen veto te noemen om te weten dat (door telefoongesprek 18 juli) een en ander daarmee wel geblokkeerd is”.

Sipkes (GroenLinks): “In een politiek zo gevoelige kwestie als deze is slordig management dodelijk.” [...] “Ik vermag niet in te zien hoe onze regering nog met een overtuigend verhaal in Paramaribo kan aankomen dat politiek en rechtsgang vooral gescheiden moeten blijven.”

Roethof (D66): “Je kunt er wel een eigen rechercheur op af sturen maar die heeft (in Brazilië) geen grond om daar te opereren.” [...] “Het is heel lastig om iemand in de gevangenis te hebben die een hoge positie bekleedt in het buurland.”

Van Mierlo (Buitenlandse Zaken): “ Wij hebben in het verleden (19 maart) daar al over gesproken. Wij zouden geen nederlagen willen. Nederlagen zijn goed voor Bouterse en slecht voor de rechtsgang. Als je dat zorg geeft, is het wat meer werk, maar krijg je een afgemeten, op effectiviteit gerichte toepassing van de signalering. [...] Geen verliesscenario.”

Verhagen (CDA): “Als uw belangrijkste resultaat is, dat u overal rondbazuint, dat de mobiliteit van de heer Bouterse nu beperkt is, is de kans dat wij hem ooit daadwerkelijk voor de rechter krijgen natuurlijk uitgesloten.”