Zomerpuzzel: het raadsel der miljoenen

AMSTERDAM, 20 AUG. Ook deze week stroomde een aanzienlijk bedrag aan bankbiljetten terug naar de Nederlandsche Bank (276 miljoen gulden). Dat is in de zomermaanden niet ongebruikelijk. Het 'gangbare' patroon is een forse opname van chartaal geld in de aanloop naar de zomervakantie en een dito terugstroom vanaf ongeveer begin augustus.

Deze beweging is ook dit jaar zichtbaar op de Nederlandse geldmarkt. Het is echter raadselachtig waarom tot nu toe veel meer guldens zijn teruggestroomd naar DNB dan er in de aanloop naar de vakantie zijn opgenomen. Het 'gat' bedraagt nu ruim 250 miljoen gulden. Precies een jaar geleden was dit 150 miljoen gulden. Naar de precieze oorzaak van dit gat is het gissen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat zwart-geldbezitters de vakantie gebruikt hebben voor het 'witwassen' van chartaal aangehouden 'zwarte' guldens. De Nederlandse guldens die bijvoorbeeld bij een Franse bank zijn ingewisseld tegen Franse francs, stromen via die Franse commerciële banken weer terug naar Nederland.

Naast de opmerkelijke mutatie in de bankbiljettensfeer, toonde de Weekstaat geen verrassingen. De in de verslagweek gedaalde dollarkoers laat zijn sporen weer na in de post 'waarderingsverschillen goud en deviezen'. Aanstaande vrijdag loopt de huidige kasreserveperiode af. Dit kan - zoals de nog prille ervaring met het nieuwe geldmarktinstrumentarium heeft geleerd - gepaard gaan met schommelingen in de daggeldrente. Tot nu toe zitten de gezamenlijke banken fractioneel boven de gemiddeld verplicht aan te houden kasreserve. Een scheve onderlinge verdeling kan nog voor fluctuaties in de daggeldrente zorgen. De opname deze week van marginale voorschotten van 24 miljoen gulden zou in die richting kunnen wijzen. De overige geldmarkttarieven kenden, evenals vorige weken, een stijgend verloop. De 3-maands interbancaire rente steeg met 3 basispunten tot 3,43 procent.

Twijfel omtrent de monetaire beleidslijn van de Bundesbank lijkt hieraan ten grondslag te hebben gelegen. Morgen komt het monetaire beleidscomité voor het eerst na de vakantie weer bijeen. Vooralsnog lijkt de kans op 'woorden' groter dan de kans op 'daden', wegens het nog zwakke herstel van de Duitse economie.

Bron: ING Economisch Bureau