Onderzoek mogelijkheden; Kabinet: snel aanleg vijfde baan Schiphol

DEN HAAG, 19 AUG.Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om een vijfde baan bij Schiphol versneld aan te leggen. Dit blijkt uit uitspraken die de ministers Jorritsma (Verkeer en Waterstaat), Wijers (Economische Zaken) en De Boer (Milieubeheer) gisteren deden.

Een meerderheid in de Tweede Kamer betwijfelt of versnelde aanleg van de vijfde baan mogelijk is. Bezwaarprocedures van omwonenden en belanghebbenden, de aanvraag van vergunningen, de wijziging van het bestemmingsplan en ten slotte onteigening van grond zullen jaren in beslag nemen. Het kabinet stelde al eerder dat een speciale wet voor aanleg van de vijfde baan hooguit een halfjaar tijdwinst zou opleveren.

Kabinet en Tweede Kamer besloten twee jaar geleden tot de aanleg van een vijfde baan bij Schiphol. Volgens het huidige plan kan de vijfde baan pas op zijn vroegst in 2003 gereed zijn. In het NOS-Journaal zei Wijers dat “het geen slechte gedachte is om die (vijfde baan, red.) maar zo snel mogelijk aan te leggen”. Jorritsma: “Wij moeten kijken waar we in de procedure nog kunnen knijpen.”

Het kabinet zal proberen “ook anderen die zich ermee bemoeien minstens te overtuigen van de urgentie van het probleem zodat ook zo snel mogelijk kan worden gewerkt”, aldus Jorritsma. Minister De Boer beklemtoonde dat de bestaande geluidsnormen voor Schiphol moeten worden gehandhaafd. “We zullen een paar intelligente maatregelen moeten ontwikkelen, zodat afspraken worden nagekomen.”

De aanleg van een vijfde baan is volgens het kabinet urgent nu Schiphol op zijn bestaande vier banen steeds vaker de geluidsnormen overschrijdt. Een woordvoerder van Verkeer en Waterstaat zei vanmorgen dat het ministerie bekijkt in hoeverre procedures kunnen worden versneld en of de daadwerkelijke aanleg sneller kan. Het ministerie zal daartoe binnenkort overleggen met Schiphol, de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Holland. Jorritsma zal waarschijnlijk nog deze week de Kamer in een brief informeren over haar voornemen.

CDA, PvdA en D66 merken op dat ze al ruim een jaar geleden hebben aangedrongen op verkorting van wettelijke procedures. “Maar Jorritsma zei toen nog dat dat niet kon”, aldus het Kamerlid Reitsma (CDA). Van 't Riet (D66) is voorstander van een snellere procedure, hoewel zij verbaasd is over de bekering van Jorritsma. D66 stelt als voorwaarde dat bij een eventuele snellere procedure de rechtszekerheid van betrokkenen - bijvoorbeeld omwonenden die onteigend worden - niet wordt aangetast.

De VVD kan zich vinden in de benadering van Jorritsma. Keur (VVD) vindt wel dat de tijdwinst binnen de bestaande wettelijke kaders moet worden gehaald. GroenLinks vreest dat het kabinet met de procedures gaat rommelen. De fractie noemt dit onaanvaardbaar. Kamerlid Vos wijst erop dat Jorritsma eerder heeft verklaard “dat het niet sneller kon, wilde zij de procedures in acht nemen”.

Pagina 3: 'Met noodwet duurt de aanleg nog langer'

Woordvoerder Duyvendak van Milieudefensie stelt dat Jorritsma al uitvoerig heeft laten onderzoeken of de aanleg van de vijfde baan met hulp van een noodwet kan worden versneld. “Ze heeft zelfs advies van de landsadvocaat ingewonnen. De conclusie was toen dat een noodwet eerder tot verder uitstel zou leiden. Ik zie niet in wat daar nu aan veranderd is.”

Volgens Duyvendak is het de schuld van de ambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de behandeling van bezwaarschriften bij de Raad van State zo lang duurt. Hij verwacht dat de vijfde baan niet eerder dan in het jaar 2005 gereed zal zijn. De minister is tot dusver van 2003 uitgegaan.

Luchtvaartspecialist Franssen van Natuur en Milieu meent ook dat het niet haalbaar is dat de vijfde baan in 2003 gereed zal zijn. Voordat de Raad van State zich over het definitieve besluit van het kabinet kan buigen is er eerst nog een een beroepsfase die “minimaal” twee jaar zal gaan duren. Daarbij zal de overheid grote zorgvuldigheid moeten betrachten. Franssen wijst erop dat onlangs de adviseur van de Raad van State een negatief oordeel velde over het besluit van het kabinet een nieuwe oost-west baan op het vliegveld Beek aan te leggen. De aanleg van die baan dreigt daardoor vertraagd te worden.