Hoofddorp

Het artikel over Hoofddorp (Z 9 aug.) had meer lading kunnen krijgen, indien uw verslaggever Hoofddorp tevens vanuit een meer politiek perspectief had beschouwd. Veel bewoners van de Haarlemmermeer voelen zich regelmatig geconfronteerd met de ruime aandacht die Hoofddorp, dat één van de 26 dorpen en buurtschappen is, van de politiek krijgt.

Dit moet als één van de hoofdoorzaken worden gezien voor de ontwikkeling die Hoofddorp heeft doorgemaakt. Het is evident, dat e.e.a. ten koste is gegaan van de ontwikkeling van de overige dorpen en buurtschappen. De kwaliteit van het bestuur van de Haarlemmermeer, en daarbij zeker van het ambtelijk apparaat, is tot nog toe onvoldoende gebleken om hierin meer evenwicht aan te brengen. Ter adstructie:

1. Vele processen en procedures die betrekking hebben op (nieuw)-bouw in andere kernen dan Hoofddorp dreigen regelmatig te verzanden in onbegrijpelijke en soms willekeurige ambtelijke overwegingen. Architecten, aannemers en huiseigenaren zien het aanvragen van een (ver)bouwvergunning veelal als het begin van een nachtmerrie.

2. Het onderwijsbeleid voor een aantal van deze kernen is absoluut ondoorzichtig. Bewust of onbewust wordt regelmatig gebruikgemaakt van onjuiste demografische gegevens, zodat het gerechtvaardigd lijkt, dat een school moet sluiten of fuseren. Dat vele middelbare scholieren gemiddeld veertig minuten moeten fietsen naar omliggende gemeenten accepteert het gemeentebestuur blijkbaar - overigens zonder dat er enige voorziening wordt getroffen in de vorm van veilige fietspaden, goede busverbindingen en dergelijke.

3. Publieke voorzieningen zoals zwembaden en bibliotheken worden gesloten of steeds minder publieksvriendelijk gemaakt. Dit geschiedt vanuit een rendementseis - terwijl het karakter van een publieke voorziening nu juist is dat er geen rendement wordt gemaakt. Voor de bewoners is dit onbegrijpelijk, omdat de ontwikkeling van Schiphol wordt verdedigd met economische motieven. In dat verband dient de simpele vraag zich aan wat deze bewoners in hun woonomgeving merken van deze economische toegevoegde waarde (en de daarmee gepaard gaande overlast).

Vooralsnog kan de conclusie worden getrokken dat de kwaliteit van het gemeentebestuur onvoldoende is. Het zijn mede de kernen (plm. 45.000 inwoners) die de financiële middelen verschaffen om Hoofddorp met plm. 65.000 inwoners tot een 'Paradijs op stalles' te ontwikkelen. Het is te hopen dat de bewoners van deze kernen eindelijk zullen beseffen, dat zij een plaats op het richeltje hebben - een ideale plaats om je mening kenbaar te maken.

    • C. Ravesteijn