13,2 miljoen winst voor Staal Bankiers

Staal Bankiers NV heeft over het eerste halfjaar een nettowinst behaald van 13,2 miljoen gulden, 2,3 miljoen meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dit komt overeen met een winst van 92 cent per gewoon aandeel van 1 gulden. De sterke winststijging wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door stijging van het provisieresultaat als gevolg van hoge omzetten in effectenbemiddeling. De stijging van de kredietverlening deed het rente-resultaat verder toenemen.

De baten van Staal Bankiers stegen in de eerste jaarhelft met 17,6 miljoen gulden tot 81,4 miljoen. Het totaal van de bedrijfslasten steeg met 13,2 miljoen gulden naar 55,6 miljoen, onder meer door uitbreiding van het personeelsbestand als gevolg van de groei in transacties en activiteiten.

De verhouding totale baten/bedrijfslasten bedraagt 1,46 over het eerste halfjaar. Aan het Fonds voor algemene risico's (FAR) werd 2,4 miljoen gulden gedoteerd. De omvang van dit fonds bedroeg medio 1997 35,8 miljoen gulden.

Het balanstotaal van de bank is in de verslagperiode gestegen van 4,9 miljard gulden tot 5,6 miljard, met als belangrijkste toename de kredietverlening met 250 miljoen gulden.

De toename van de activa is gefinancierd met de stijging van middelen die cliënten aan Staal Bankiers toevertrouwden.

Om een verdere groei mogelijk te maken is het aansprakelijk vermogen in het eerste halfjaar versterkt met een door Achmea verstrekte tienjarige achtergestelde lening tegen 6,55 procent rente. Op grond van de resultatenin het eerste halfjaar verwacht de directie van Staal Bankiers een “belangrijk hogere nettowinst” over geheel 1997.