Begroting Jospin binnen eisen EMU

PARIJS, 13 AUG. Frankrijk hoopt de begroting van 1998 binnen de normen voor deelname aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) te houden zonder ingrijpend te bezuinigen.

Vooral de verwachting dat de economische groei aantrekt en een nieuwe aanslag op de defensiebegroting moeten ruimte maken voor extra uitgaven om banen te scheppen.

Premier Jospin heeft zijn korte vakantie onderbroken om zijn ministers schriftelijk te informeren over de uitgavenplafonds die voor hun departement gelden. Over de inkomstenkant van de eerste begroting van de regering-Jospin wordt pas eind deze maand beslist als meer gegevens bekend zijn. De regering hoopt dat de oplevende economische activiteit al merkbaar zal zijn in de belastingontvangsten.

De afgelopen jaren vielen die belasting- en premie-opbrengsten steeds tegen. Daarom moest de voorgaande regering-Juppé bij herhaling nieuwe bezuinigings-plannen opstellen. Die zorgden voor een sfeer van snoeien en snijden, waar groeiend protest tegen kwam. Jospin heeft tijdens de verkiezingscampagnes in mei gezegd een eind te zullen maken aan de bezuinigingspolitiek. Hij zou honderdduizenden banen scheppen zonder de lastendruk te verhogen: anders gebruiken van de werkloosheidspotten zou het creëren van 700.000 banen in een aantal jaren mogelijk maken.

Over de nu vastgestelde uitgavenkant van de begroting zijn nog geen details bekendgemaakt. Wel is gezegd dat de overheidsuitgaven “zeer aanzienlijk minder zullen stijgen dan het bruto binnenlands product”. Maar de uitgaven zullen sneller stijgen dan waar Juppé op mikte. Terwijl de vorige, centrum-rechtse regering de stijging van de overheidsuitgaven binnen de inflatiegrens van 1,2 procent wilde houden, schijnt Jospin daar niet meer aan vast te houden. Terwijl het aantal ambtenaren onder Juppés laatste begroting nog met 5.600 personen afnam, wil Jospin ook in dat opzicht de teugel wat vieren en het aantal ambtenaren gelijk houden.

De onderhandelingen binnen de regering hebben voorlopig één grote winnaar opgeleverd: Martine Aubry, minister van Werkgelegenheid en Solidariteit, zou het voor elkaar hebben gekregen dat de meeste bestaande regelingen voor 'Melkert'-achtige contracten gefinancierd blijven, terwijl extra bedragen beschikbaar komen voor de beloofde grootschalige banenschepping voor jongeren. Deze verkiezingsbelofte is sterk onderstreept en kan niet worden vergeten zonder grote schade aan het vertrouwen in de regering. Hetzelfde geldt voor de verkiezingstoezegging te komen tot verkorting van de arbeidsweek tot 35 uur tegen een betaling gelijk aan die voor de huidige 39 uur. Hoe dat gerealiseerd moet worden is de inzet van de grote 'nationale salarisconferentie' die voor de herfst op het programma staat.