Securitel-arrest

Jan Marijnissen (NRC Handelsblad, 28 juli) noemt Herman Wigbolds bijdrage (23 juli) over de Notificatierichtlijn 83/189/EEG een uitstekend stuk. Misschien valt er toch wat op aan te merken.

Volgens genoemde richtlijn dient een lidstaat een ontwerp voor een technisch voorschrift aan de Commissie mee te delen die op haar beurt de overige lidstaten van het ontvangen ontwerp in kennis stelt. Commissie en lidstaten kunnen dan bij de lidstaat die het ontwerpvoorschrift heeft opgesteld, opmerkingen indienen waarmee deze lidstaat zoveel mogelijk rekening dient te houden.

Een belangrijke overweging bij deze richtlijn is dat zij dient ter voorkoming van handelsbelemmeringen die het gevolg kunnen zijn van nationale technische voorschriften. Volgens Wigbold worden de aangemelde regelingen gewoon opgeborgen in een kast en er pas weer uitgehaald als iemand een klacht indient bij de Commissie of het Hof. Dit wekt verbazing.

Op het gebied van levensmiddelenwetgeving bijvoorbeeld wordt een Nederlandse ontwerpregeling ingevolge 83/189/EEG verzonden naar Brussel, waar zowel de Commissie als de andere lidstaten in ruime mate van de gelegenheid gebruikmaken daar commentaar op te leveren. Tal van ontwerpregelingen, zowel van Nederland als van de andere lidstaten, zijn op deze wijze de revue gepasseerd en vaak ook aangepast. Men kan zich afvragen of deze procedure voor elke voorgenomen maatregel de meest geschikte is, maar Wigbold noemt de richtlijn het zoveelste bewijs van de op hol geslagen bureaucratie in de EU en vindt dat de lidstaten verplicht moeten worden alleen als de Commissie of het Hof erom vraagt, de gegevens ter beschikking te stellen.

In die situatie zou een lidstaat jarenlang zijn eigen industrie ten onrechte kunnen bevoordelen wanneer een buitenlandse concurrent er tegen op zou zien de zaak aanhangig te maken. Dit is in strijd met de rechtszekerheid én met de belangen van de consument die baat heeft bij eerlijke concurrentie. Met het Securitel-arrest lijkt het hof het belang van de richtlijn te hebben willen onderstrepen.

    • Alexander Mossel Amsterdam