Lastenverhoging (1)

In NRC Handelsblad van 5 augustus houdt Flip de Kam andermaal een pleidooi voor lastenverhoging voor de 65-plussers met aanvullend pensioen.

Hij baseert dat op de stelling dat 65-minners in de eerste belastingschijf 37,30 procent belasting en premies betalen tegenover de 65-plussers 15,55 procent. Hij verzwijgt daarbij evenwel dat de heffing van 37,30 procent ten dele wordt gecompenseerd door de overhevelingstoeslag van 9,9 procent. De werkelijke heffingsdruk bij 65-min is daardoor lager zodat de vergelijking niet opgaat.

Voorts spreekt De Kam van een ouderenaftrek van 'vele duizenden guldens'. In werkelijkheid bedraagt deze aftrek thans 923 gulden, doch alleen voor inkomens tot 53.000 gulden. Hij vraagt zich af of het nu geen tijd wordt voor invoering van een werknemersaftrek. Die bestaat echter reeds in de vorm van een arbeidskostenforfait van 2.598 gulden, aanzienlijk hoger dan de werkelijke kosten die het dienstverband met zich brengt.

    • Mr. A.M. van Dusseldorp