Kamervragen over ozonplan bierbrouwer

ROTTERDAM, 5 AUG. De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil van minister De Boer (VROM) weten of het door bierbrouwer Heineken gelanceerde plan voor de ozonlaag werkbaar is. Heineken wil door ingrijpen met nieuwe technologieën het gat in de ozonlaag versneld laten dichten.

VVD-Kamerlid Klein Molekamp vraagt de minister nu of het ozongat inderdaad met de voorgestelde nieuwe technologieën zou kunnen worden gedicht. Deze technologieën worden beschreven in een rapport dat op initiatief van Heineken door de oceanograaf prof.dr. E.K. Duursma is uitgebracht aan de Heinekenstichting voor het Milieu.

Op verzoek van Heineken, financier van de Heinekenprijs voor het Milieu van 250.000 gulden die iedere twee jaar aan een milieu-onderzoeker wordt uitgereikt, heeft Duursma de wetenschappelijke literatuur nageplozen op plannen om de atmosfeer te reinigen van gassen die de ozonlaag aantasten, de zogeheten cfk's. Duursma heeft daarnaast Russische en Amerikaanse onderzoekers bezocht die in zijn ogen realiseerbare plannen hebben. In zijn eindrapport 'Kan de ozonlaag hersteld worden?' schrijft de oceanograaf dat de tijd rijp is voor veldproeven op beperkte schaal.

Klein Molekamp vraagt de minister, indien zij ook vindt dat de plannen die Duursma beschrijft te realiseren zijn, in internationaal verband initiatieven te nemen om de benodigde fondsen vrij te maken. Indien De Boer het niet eens is met Duursma, dan wil het VVD-Kamerlid weten op welke punten zij met hem van mening verschilt en waarop zij haar mening baseert.

Volgens Duursma is politieke druk nodig om het bestaande Protocol van Montreal zo te veranderen dat ook reinigingsmethoden kunnen worden gefinancierd. In het protocol hebben de meeste landen afgesproken om de productie en het gebruik van cfk's geleidelijk te verminderen.

Heineken heeft over Duursma's rapport gezegd dat de financiering van experimenten kan gebeuren in het kader van Amerikaans-Russische technisch-economische samenwerking. Een voorbeeld hiervan zijn de gezamenlijke ruimtevaartprojecten die na beëindiging van de Koude Oorlog op gang komen.