Bedrijfsresultaat explodeert; KLM: sterke groei resultaat

AMSTELVEEN, 5 AUG. De KLM heeft de vervoersinkomsten in het eerste kwartaal van lopende boekjaar (1 april tot 1 juli) sterk zien verbeteren. Het bedrijfsresultaat steeg van 80 miljoen naar 244 miljoen gulden. Het netto resultaat was in het eerste kwartaal 190 miljoen gulden versus 271 miljoen vorig jaar.

Maar vorig jaar werd het netto resultaat van het eerste kwartaal positief beïnvloed door de verkoop en herwaardering van preferente aandelen Northwest Airlines voor een totaal bedrag van 245 miljoen gulden.

De totale vervoersinkomsten stegen het afgelopen kwartaal 730 miljoen gulden (plus 34 procent) waarvan 12 procent werd veroorzaakt door het consolideren van dochter Air UK. De bedrijfslasten stegen 647 miljoen gulden (plus 27 procent) waarvan eveneens 12 procent voortkwam uit de consolidatie van de Britse dochter die nu voor 100 procent van de KLM is.

Het KLM-vervoer steeg het eerste kwartaal van het boekjaar 11 procent vergeleken met vorig jaar. De productie groeide met 4 procent. De KLM-beladingsgraad steeg met 4,4 procent naar niet minder dan 78 procent. De opbrengst per tonkilometer vervoer steeg met 11 procent. De winststijging wordt door de KLM onder meer toegeschreven aan wisselkoersveranderingen en met name de stijging van de dollar; de eerste resultaten van de herstructureringsoperatie Focus 2000; de gedaalde brandstofprijzen; en de verdere toename van het vervoer. De voornaamste kostenstijgingen werden veroorzaakt door de stijging van salarissen en sociale lasten, alsmede de kosten van materiaalverbruik Voor de rest van het boekjaar gaat de KLM ervan uit dat de gunstige economische condities zich zullen voortduren, dat de wisselkoersen niet sterk zullen veranderen, dat de brandstofprijs ongeveer gelijk zal blijven, en dat Focus 2000 op schema blijft.

De KLM-zegsman: “Gebaseerd op deze veronderstellingen verwachten wij dat het bdrijfsresultaat over heel 1997/98 het niveau zal kunnen benaderen dat in de betere jaren van de afgelopen periode is bereikt”.Vanmiddag werd in de Amsterdamse RAI de KLM-aandeelhoudersvergadering belegd.