Technische hulp watersnood; Nederland stuurt experts naar Polen

DEN HAAG, 1 AUG. Nederland stuurt half augustus een delegatie van experts naar het door watersnood geteisterde Polen. Ter plekke zal technische en bestuurlijke ondersteuning worden geboden. Vanmorgen hebben ambtenaren van de Poolse ambassade in Den Haag hiertoe overleg gevoerd met de Dienst Rijkswaterstaat.

Tot de taak van de missie behoort het samen met de Polen opstellen van een plan van aanpak, ook voor de langere termijn. Daarbij gaat het niet alleen om technische adviezen ten aanzien van werkzaamheden aan dijken. Ook zal met de Polen worden overlegd over een waterbeheersplan voor de Oder. Het gaat dan om een integrale benadering waarin behalve veiligheidsaspecten ook de bevaarbaarheid van de rivier, natuurontwikkeling, transport en bestuurlijke aspecten aan de orde komen.

De delegatie telt zes leden. Men blijft in principe een week, waarbij de mogelijkheid is opengehouden dat enkele experts later terugkeren. Rijkswaterstaat, die de leiding heeft, is onder andere vertegenwoordigd met het RIZA (Rijksinstituut voor de zuivering van afvalwater) en de dienst Weg- en Waterbouwkunde. Ook het Waterloopkundig Laboratorium in Delft gaat mee, alsmede experts op bestuurlijk terrein. De Polen hebben speciaal om een polderdeskundige gevraagd, die wellicht door de Unie van Waterschappen kan worden geleverd.

Het initiatief van de missie naar Polen komt van Nederlandse zijde. Vorige week schreef minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) een brief aan haar Poolse collega. Daarin toonde ze haar medeleven met alle rampspoed die de Polen had getroffen. Tegelijk zei ze “zich betrokken te voelen” en desgevraagd wilde Jorritsma de Nederlandse expertise zoals neergelegd in het 'Deltaplan Grote Rivieren', graag met de Polen delen. Dit plan is twee jaar geleden opgesteld na de wateroverlast in het Nederlandse rivierengebied. De Polen hebben Jorritsma's aanbod aanvaard.

Volgens E. Bouwmeester van Rijkswaterstaat, die vanmorgen nauw bij het overleg met de Polen betrokken was, is het niet de bedoeling dat Nederland het verder uitwerken van een plan van aanpak zal financieren. “Daar zijn al snel miljoenen guldens mee gemoeid en de uitvoering kost nog veel meer. Daarvoor zullen de Polen echt bij de Europese Unie of bij de Wereldbank moeten aankloppen.”

    • Dirk van Delft