VNO-NCW: goed CAO-seizoen

DEN HAAG, 26 JUNI. Een gematigde loonontwikkeling, meer ruimte voor differentiatie in arbeidsvoorwaarden en een beperkt gebruik van arbeidsduurverkorting, dat zijn volgens de werkgeversorganisatie VNO-NCW de belangrijkste kenmerken van de CAO's die de afgelopen maanden zijn afgesloten.

Uit de evaluatie van 70 CAO-akkoorden, die betrekking hebben op 2,6 miljoen werknemers, blijkt dat de collectieve lonen in 1997 met 2,16 procent zijn gestegen, tegen 1,6 procent in 1996. Voor volgend jaar voorziet VNO-NCW (op basis van de nu gemaakte CAO-afspraken) een loonstijging van 2,75 procent.

De werkgeversorganisatie maakt zich weinig zorgen over deze toename: “Uit de cijfers valt weliswaar een loonversnelling te bespeuren, maar afgezet tegen de inflatie van 2,1 procent in 1996 en een inmiddels door het CPB voor 1997 neerwaarts aangepaste inflatieverwachting van 2,25 procent in 1997 is er sprake van een gematigde loonontwikkeling”, zei VNO-NCW-voorzitter J. Blankert vanmorgen.

VNO-NCW is tevreden over de toenemende differentiatie in CAO-afspraken. Zowel op het gebied van financiële beloning als van arbeidstijden ontstaan er steeds meer verschillen tussen bedrijven. “Toenemende spanningen op deelsectoren van de arbeidsmarkt moeten we niet laten vertalen in versnelling van de algemene loonsverhogingen. Daarom is het goed dat in een aantal CAO's de eerste signalen zijn te bespeuren waarin CAO-partijen de mogelijkheid hebben om de (aanpassing van de) beloning op maat toe te snijden”, zei Blankert. De overgang van VUT-regelingen naar pre-pensioensystemen (waarbij werknemers zelf sparen voor een vervroegd pensioen) verloopt volgens VNO-NCW eveneens voorspoedig. In 24 van de 70 onderzochte CAO's is al een pre-pensioenregeling afgesproken, in nog eens 20 gevallen worden de mogelijkheden op dit moment nader onderzocht.

Blankert waarschuwde er vanmorgen voor dat de loonmatiging van de afgelopen jaren alleen voortgezet kan worden als de overheid vasthoudt aan een beleid van lastenverlichting, voor zowel werkgevers als werknemers. “Geen versnipperde vormen van lastenverlichting, maar herkenbaar en voelbaar voor de gewone werknemers.”