Plan voor meer veiligheid; Rijsnelheid moet op veel wegen omlaag

ROTTERDAM, 26 JUNI. In het jaar 2000 moet op de helft van de wegen binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid gelden van dertig kilometer per uur, met uitzondering van verkeersaders.

Buiten de bebouwde kom zal de maximumsnelheid op veel wegen worden verlaagd van tachtig tot zestig kilometer per uur.

Dit blijkt uit het Startprogramma Duurzaam Veilig, een document dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen is opgesteld.

De komende maanden zullen de plannen worden besproken binnen de provincies, gemeenten en waterschappen. In de herfst moet dan een definitief convenant tot stand komen. De bedoeling daarvan is een substantiële bijdrage te leveren aan het veiliger maken van het verkeer.

De kosten van de nu voorgenomen verkeersmaatregelen bedragen naar schatting 400 miljoen gulden. Het ministerie zal daarvan de helft voor zijn rekening nemen, de rest is voor de lagere overheden.

Een belangrijk onderdeel van het programma Duurzaam Veilig is het aanbrengen van meer uniformiteit in het wegennet: er moet een duidelijker verschil komen tussen verkeersaders en rustige gebieden.

Invoering hiervan zal geleidelijk gaan. Op dit moment geldt al voor vijftien procent van de wegen in verkeersluwe gebieden binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur, voornamelijk op woonerven. In het jaar 2000 moet dit vijftig procent zijn, op den duur moet dertig kilometer voor de hele bebouwde kom gelden, met uitzondering van de verkeersaders.

Op verkeersaders kan de maximumsnelheid eventueel worden verhoogd om de doorstroming te bevorderen. Alle verkeersaders worden voorrangswegen. Op rotondes komen uniforme voorrangsregels: gemotoriseerd verkeer op een rotonde heeft altijd voorrang.

De waterschappen zullen voor het jaar 2000 al op drieduizend kilometer weg buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van zestig kilometer per uur invoeren. Dit is zes procent van de 'gewone' wegen buiten de bebouwde kom. Vooralsnog zullen de nieuwe dertig- en zestig-kilometergebieden vooral met borden worden gemarkeerd. Later, na het jaar 2000, zullen er ook meer verkeersdrempels en dergelijke komen. Ook moet er meer uniformiteit komen in het uiterlijk van wegen, bijvoorbeeld in bestrating. Over de kosten daarvan zijn nog geen afspraken gemaakt.

Andere voorgenomen maatregelen worden wel in een keer uitgevoerd. Zo moet vanaf 1999 voorrang worden verleend aan fietsers en brommers die van rechts komen.