Overheid heeft kennisachterstand op grote fraudeurs

DEN HAAG, 26 JUNI. De kennisachterstand van de overheid op het gebied van geavanceerde, grensoverschrijdende fraude wordt snel groter. Het risico bestaat dat deze achterstanden niet meer zijn in te lopen. Daarvoor waarschuwde secretaris-generaal van het ministerie van Justitie H. Borghouts gisteren tijdens een symposium over fraude in Den Haag.

Als dat risico werkelijkheid zou worden, resteert volgens Borghouts nog slechts privatisering van hele onderdelen van de rechtshandhaving. “En daar zit, naar ik aanneem, niemand op te wachten.” De secretaris-generaal pleitte daarom voor een grotere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven in de bestrijding van internationale fraude. In een onlangs gepresenteerd onderzoeksrapport, dat werd uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie, blijkt dat de kosten van deze criminele activiteit moeilijk zijn te bepalen. Schattingen lopen uiteen van 13 tot 130 miljard gulden.

Het probleem is dat er geen manier bestaat om de omvang van het probleem precies in te schatten. Fraude speelt zich, anders dan bijvoorbeeld een geweldsdelict, af 'in het donker', aldus Borghouts. Veel gevallen blijven daarom onopgemerkt. Daarnaast bestaat er nog een omvangrijk grijs gebied. Ondernemingen die geconfronteerd worden met fraude zullen dit niet snel erkennen, omdat dit ze een slechte reputatie oplevert in de ogen van de klant, en de concurrentie er zijn voordeel mee kan doen.

Daardoor kan het ministerie van Justitie geen goed beeld te krijgen van de werkelijke situatie. Zolang de omvang van grensoverschrijdende fraude door het bedrijfsleven hardnekkig wordt gebagatelliseerd, is het moeilijk het probleem goed aan te pakken.

Borghouts benadrukte verder dat fraudebestrijding een taak van de overheid is en moet blijven. In de praktijk laat het bedrijfsleven, vanwege de kennisachterstand en de capaciteitsproblemen bij de overheid, echter steeds vaker fraude opsporen door particuliere recherchebureaus.

Borghouts sloot zich aan bij enkele van de aanbevelingen die worden gedaan in een onderzoek van de Europese Commissie, dat werd uitgevoerd onder ruim 200 werknemers van 168 organisaties die zich met fraudebestrijding bezighouden. Zo moeten de snelheid en de effectiviteit van internationale samenwerking verhoogd worden. Verder pleit het rapport voor uitwisseling van informatie, tussen de lidstaten van de EU en tussen overheid en bedrijfsleven.