Actie Wereldbank en WNF; Nieuw plan bescherming bosgebieden

NEW YORK, 26 JUNI. De Wereldbank heeft met het Wereldnatuurfonds (WNF) een samenwerkingsverband gesloten voor het behoud van de natuurlijke bossen. Het streven is voor het jaar 2000 een netwerk van beschermde bosgebieden op te richten waarin ten minste tien procent van elk bostype voorkomt.

De president van de Wereldbank, James Wolfensohn, maakte dit gisteren bekend in een toespraak op de conferentie 'Earth Summit + 5', een evaluatie van de wereldmilieuconferentie in Rio de Janeiro in 1992. Voor het jaar 2005 willen Wereldbank en WNF ook nog 200 miljoen hectare bosgebied onder duurzaam beheer brengen, zowel in de tropen als in gematigde en koude gebieden. De Wereldbank zal de plannen in overleg met milieuorganisaties en grote bosbouwondernemingen verder uitwerken.

Wolfensohn maakte verder bekend dat binnen anderhalf tot twee jaar de zeven Russische fabrieken die nog cfk's maken met steun van de Wereldbank zullen worden gesloten (cfk's tasten de ozonlaag aan). De zeven leveren samen ongeveer de helft van de cfk's die mondiaal nog geproduceerd worden. Sluiting van de fabrieken kost 47 miljoen dollar, ruim de helft is al gefourneerd.

Het WNF en andere milieuorganisaties zijn enthousiast over het bos-initiatief van de Wereldbank. In het verleden hebben zij de Wereldbank vaak bittere verwijten gemaakt over de steun aan milieu-onvriendelijke 'big show' projecten. Gisteren beloofde Wolfensohn dat alle projecten van de bank voortaan 'carbon clean' zullen zijn, dus geen bijdrage aan het broeikaseffect zullen leveren.

De Wereldbank is bereid een CO compensatie-fonds (Carbon Offset Fund) op te richten als daaraan behoefte bestaat. Zo'n fonds zou de internationale uitruil van CO-maatregelen kunnen bevorderen.

Wolfensohn hoopt dat het milieufonds GEF (Global Environment Facility) dit jaar met twee miljard dollar zal worden aangevuld. Het fonds voor mondiale milieuproblemen (broeikaseffect, ozonlaag, biodiversiteit) dat beheerd wordt door de bank en twee VN-organisaties, werd in 1991 opgericht. De EU heeft al een substantiële bijdrage beloofd.

De conferentie 'Earth Summit + 5' werkt zich moeizaam door de vele paragrafen van het ontwerp-slotdocument heen, dat deze week moet worden aangenomen. Het ontwerp bevat diverse varianten van verklaringen over de beperking van de CO-uitstoot waarvan er enkele heel zwak en enkele uiterst ambitieus zijn.

Er zijn twee ad hoc-werkgroepen opgericht om acceptabele formuleringen te bedenken voor opmerkingen over de - tegen Rio-toezeggingen in - gestaag teruglopende ontwikkelingssteun en over de noodzaak van wettelijk bindende bepalingen ten aanzien van duurzaam bosbeheer. Namens de EU hebben minister Pronk en minister De Boer zitting in de werkgroepen (omdat Nederland voorzitter is van de EU). De ruim 120 ontwikkelingslanden worden vertegenwoordigd door Tanzania.

Vooral het opstellen van een acceptabele bos-tekst is gecompliceerd omdat veel staten er bezwaar tegen hebben de bindenden bepalingen in een echt bosverdrag (zoals het klimaat- en biodiversiteitsverdrag) onder te brengen. In grote eensgezindheid voeren ook de internationale milieugroepen (Friends of the Earth, WNF en Greenpeace) verbeten actie tegen een bosverdrag. Ze wantrouwen de bedoelingen van zo'n verdrag en zien er vooral een vertragingstactiek in.