Wat wil Peters?

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering is het forum voor verslag en verantwoording door bestuurders en commissarissen voor het gevoerde beleid en het uitgeoefende toezicht. Goedkeuring van jaarrekening (en dividend) en het akkoord gaan met het beleid van bestuur/commissarisen zijn aparte agendapunten.

Agendering van onderwerpen op de vergadering door aandeelhouders mits gesteund door houders van 1 procent van de aandelen of aandelen met een beurswaarde van ten minste 500.000 gulden. Alleen bij gemotiveerde zwaarwichtige belangen kan het bestuur een voorstel naast zich neerleggen. Openbaarmaking in het jaarverslag van het gezamenlijk bezit van bestuurders van opties, aandelen en andere vermogenstitels in hun bedrijf, inclusief de voorwaarden die aan de uitoefening van de opties zijn verbonden. Aandeelhouders moeten stemrecht op hun effecten kunnen uitoefenen, ook als deze rechten zijn beknot door het bestaan van een apart administratiekantoor dat het stemrecht bezit. In dat geval moet een belegger desgevraagd een stemvolmacht krijgen, terwijl het administratiekantoor een onafhankelijker bestuur moet krijgen en geen passieve houding mag aannemen. Wetswijziging om de fiscale bezwaren bij de inkoop van eigen aandelen door bedrijven weg te nemen.