Noord-Zuidlijn (1)

De Amsterdamse Noord-Zuidlijn is geen experiment met een onbekende techniek, zoals Max van Rooy suggereert (13 juni). De stad Amsterdam is mij - directeur van Noord-Zuidlijn - te waardevol om aan experimenten bloot te stellen. Juist daarom ben ik ervan overtuigd dat er na zorgvuldige afweging van verschillende alternatieven een juiste keuze is

gemaakt: boren.

Boren is een bewezen techniek die regelmatig in andere steden met succes is ingezet, ook in vergelijkbare bodemomstandigheden, zoals zand-

en kleilagen. In Amsterdam zal geboord worden in de stevige zandlagen en

de diepe kleilaag onder het 'slappe' veen.

Uniek is Amsterdam vanwege zijn paalfunderingen. Mede daarom volgt het tracé het stratenpatroon, om zo ver mogelijk bij de paalfunderingen vandaan te blijven. Voor het overgrote deel van het tracé is die afstand meer dan tien meter. De tunnels diep(er) leggen is ook een manier om bij de palen uit de buurt te blijven. Waar de gevels dichter op elkaar staan, bijvoorbeeld in de Vijzelstraat, gebeurt dat. Net als in de Ferdinand Bolstraat, waar bovendien de onderlinge afstand tussen de tunnels wordt vergroot met hetzelfde doel. Uitgebreide berekeningen hebben aangetoond dat dit ontwerp verantwoord is. Dat wil zeggen geen gevolgen heeft voor de paalfunderingen en de gebouwen die erop rusten.

Dan de bouw van de stations in de binnenstad en De Pijp. Ook daarvoor is

tijdens de studiefase ondergrondse bouw overwogen. Daar is toen van afgezien, omdat de daarvoor benodigde techniek nog te experimenteel van aard is. Gekozen is voor bouw vanaf de straat met een uitgekiende bouwmethode. Daardoor ligt een bouwput nooit in één keer open over de hele lengte en breedte van het ondergrondse station. Door een gefaseerde aanpak en door meteen ook het dak op de diepwanden te leggen zal de eigenlijke bouw van de stations gebeuren in bouwputten met

afmetingen van twintig bij dertig meter. Dit bouwen in de straat duurt gemiddeld tweeëneenhalf jaar. Onder de straat nog eens anderhalf jaar. Sinds wanneer maakt dat samen zeven? Dit zijn de feiten waartegen de gemeenteraad 'ja' zei en waarvan iedereen die dat wil kan kennisnemen.

Kort en goed, de Noord-Zuidlijn is een verantwoord project. Ik bevind me

met deze mening in het gezelschap van gerenommeerde bureaus en deskundigen die een reputatie hoog hebben te houden.

    • Ir. J. Elderhorst
    • Directie Noord-Zuidlijn