De Boer wil groen regeerakkoord

NEW YORK/DEN HAAG, 23 JUNI.Minister De Boer (Milieubeheer) vindt dat een volgend kabinet zou moeten regeren op basis van een 'groen regeerakkoord'. De Boer vindt nieuwe milieumaatregelen door een nieuw kabinet nodig om te voorkomen, dat als gevolg van de economische groei de uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu verder toeneemt.

Dat verklaarde de minister vanmorgen in New York in reactie op de Milieuverkenningen die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deze week zal presenteren.

Minister De Boer verblijft samen met minister Pronk (Ontwikkelingssamenwerking) in New York voor een VN-conferentie waarop de resultaten van de milieutop in Rio de Janeiro, nu vijf jaar geleden, geëvalueerd worden. De Boer noemde de CO-cijfers van het RIVM, die dit weekeinde via de media uitlekten, zó verontrustend dat zij het nieuwe CO-beleid voor het komende derde nationale milieubeleidsplan (NMP-3) in een regeerakkoord wil vastleggen.

Een woordvoerster van het RIVM bevestigde vanmorgen dat de CO-uitstoot in Nederland verder stijgt, in plaats van dat deze daalt.

Vorig jaar ging het volgens voorlopige cijfers om een stijging van ongeveer 0,5 tot 1 procent ten opzichte van 1995. Daarmee is de groei wat minder groot dan een jaar eerder, maar de stijgende trend houdt aan. Gerekend vanaf 1990 is er sprake van een toename van 8 à 8,5 procent. Als het tegenzit, kan dit percentage in 2020 oplopen tot 30, aldus het RIVM.

De Boer gaf, toen zij werd geconfronteerd met deze cijfers, toe dat de oude CO-doelstelling (in 2000 drie procent minder CO-uitstoot dan in 1990) van het kabinet waarschijnlijk niet meer haalbaar is. Toch blijft zij formeel aan de limiet vasthouden, al richt ze liever de blik op een nieuwe doelstelling: tien procent minder in 2010. “Het is goed dat men weet dat je je doelstelling niet opgeeft. Alleen door stug te blijven vasthouden aan het oude CO-beleid heb ik (vorig jaar, red.) 750 miljoen gulden extra voor beperkende maatregelen kunnen loskrijgen.”

De Boer herhaalde als haar standpunt dat zij niet wil terugkeren als minister van Milieubeheer bij gebrek aan een streng milieubeleid.

Filosoferend over extra maatregelen om de CO-uitstoot te verminderen noemde zij als mogelijkheden: fossiele energie duurder maken, toepassing van duurzame energie bevorderen, de vervanging van kolencentrales door gascentrales, meer steun aan de ontwikkeling van zuinige auto's en een beperking van de maximumsnelheid. Vooral van dat laatste is zij een fel voorstander, zo bleek al eerder.

De Boer: “Het heeft verschillende voordelen. Niet alleen scheelt het in energiegebruik en dus CO-uitstoot, maar het vergroot ook de veiligheid en beperkt de geluidsoverlast.”

De suggestie dat minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) nooit zou instemmen met zo'n maatregel verwierp ze. Ze had de indruk dat er bij Jorritsma wat dat betreft “wel iets aan het bewegen” was.

Pagina 3: 'Mestbeleid zou strenger moeten zijn'

Niet alleen de ontwikkeling van de CO-cijfers is ongunstig, zo blijkt uit de RIVM-studie. Om de afgesproken milieudoelstellingen te halen, is een veel strenger mestbeleid nodig. Dat leidt automatisch tot een varkensstapel die in 2020 zo'n 30 tot 60 procent kleiner is dan nu. De beoogde en afgesproken vermindering van de uitspoeling van mestfosfaat en meststikstof naar het grondwater en de lucht wordt met het huidige mestbeleid niet gehaald. Ondanks de komst van een nieuw en strenger mestbeleid in 1998 zal in 2020 in nog 60 procent van de regionale wateren veel te veel fosfaat zitten. Ook het terugdringen van de uitstoot van het ammoniakgas uit de mest dat zure regen veroorzaakt, ligt niet op schema. De financiële boetes op overbemesting moeten daarom fors omhoog, aldus het RIVM, dat pleit voor een verdubbeling van de mestheffingen. Volgens het RIVM neemt de economische productie de komende 25 jaar met 50 tot 125 procent toe. De consumptie per hoofd van de bevolking stijgt met 45 tot 100 procent. Zo groeit bij ongewijzigd beleid het huishoudelijk stroomgebruik met 60 tot 140 procent. De automobiliteit stijgt met 15 tot 25 procent en de berg huishoudelijk afval groeit met 15 tot 35 procent. Het vliegverkeer neemt tot 2020 met 140 tot 300 procent toe.