Akkoord over betaling hogere kosten AOW

DEN HAAG, 20 JUNI. De eerste belastingschijf moet worden verlengd, zodat de premie-inkomsten voor de oudedagsvoorziening AOW hoger worden. Daarover zijn werkgevers en werknemers het vanmorgen in de Sociaal-Economische Raad eens geworden.

De sociale partners bereikten ook overeenstemming over de wijze waarop mensen met een pensioen aan de AOW dienen mee te betalen. Zij hoeven geen AOW-premie te betalen, maar betalen via de belastingen mee aan de oplopende kosten voor de oude dag.

De verlenging van de eerste belastingschijf houdt in dat de huidige grens van 45.960 gulden, waarover nu 37,3 procent aan belasting en sociale premies moet worden betaald, wordt verhoogd. Daardoor nemen de inkomsten toe bij gelijkblijvende premiepercentages.

De 37,3 procent van de eerste schijf vallen uiteen in relatief klein belastingdeel van 5,05 procentpunten en 32,25 procentpunten voor premies aan volksverzekeringen zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW) en Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Het standpunt van de sociale partners in de SER blijkt uit een SER-advies over de kabinetsnota 'Werken aan Zekerheid'. Onduidelijk is nog of de onafhankelijke Kroonleden instemmen met de standpunten van de sociale partners.

In de nota pleit het kabinet voor bevriezing van de AOW-premie. Indien meer geld voor deze oudedagsvoorziening nodig is, kan uit de schatkist worden geput.

De financiële ruimte die daarvoor nodig is komt er door verdere verlaging van het financieringstekort en verlaging van de staatsschuld.

Deze maand bleek dat het kabinet de AOW-premie wil bevriezen door haar wettelijk vast te leggen op 16,5 procent. Nu is de AOW-premie nog 15,4 procent.

Werkgevers en werknemers zijn het op het laatste moment eens geworden over de bijdrage die gepensioneerden leveren aan de financiering van de oude dag. Uiteindelijk kwamen de sociale partners tot het compromis de stijgende kosten van de vergrijzing te betalen uit de algemene middelen.

“Zodanig dat naast actieven ook AOW-gerechtigden een bijdrage leveren in de financiering van de toename van de AOW-kosten”, aldus werkgevers en werknemers.

Ze beklemtonen dat bij een kostenstijging, “uitbreiding van de arbeidskosten moet worden ontzien”.