Kabinet wil groei van economie, minder milieudruk

DEN HAAG, 18 JUNI. Het kabinet-Kok meent dat economische groei en tegelijk een absolute vermindering van de milieudruk de komende jaren verwezenlijkt kunnen worden. Deze dubbeldoelstelling kan worden bereikt door veranderingen in productie, prijzen, belastingen en overheidsbeleid.

Dat staat in de nota Milieu en Economie die het kabinet vanmorgen presenteerde. In de nota, die vandaag aan het parlement is aangeboden, worden acties en financiële prikkels beschreven die het doel van een duurzame, milieu-efficiënte economie dichterbij moeten brengen.

Het kabinet wil ondermeer milieu-sparende producten en diensten, 'duurzaam' ondernemerschap en milieu-efficiënte technologie stimuleren. Het wil ook werken aan nieuwe milieu-afspraken met het bedrijfsleven. Daarbij gaat het vooral om de uitstoot van het broeikasgas COtijgers2. Milieuvriendelijke produkten zouden minder belast moeten worden, de heffing op milieuvervuilende produkten moet omhoog. Ook zou het Rijk zelf het goede voorbeeld moeten geven door zoveel mogelijk milieuvriendelijke produkten aan te schaffen.

Op het gebied van verkeer en vervoer wil het kabinet in samenwerking met tal van organisaties komen tot een klantgerichtere aanpak. Om het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken, moeten de verschillende vervoersvormen (auto, bus, tram, metro) beter op elkaar gaan aansluiten. Ook het gezamenlijk gebruik van wagens, de deelauto, zal worden gestimuleerd.

Bij het opstellen van nota Milieu en Economie zijn de ministeries van VROM, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw en Financiën betroken geweest. Tot het jaar 2003 is voor de plannen in de nota 250 miljoen gulden beschikbaar, waarvan bijna 100 miljoen gulden gaat naar het stimuleren van milieuvriendelijke technolgie. De ministers Wijers (Economische Zaken) en De Boer (VROM) maakten vanmorgen duidelijk veel heil te verwachten van nieuwe technologie voor het bedrijfsleven. Daarom worden relatief kleine projecten, de zogenoemde 'boegbeelden' aangemoedigd met geld.

De milieubeweging reageerde vanmorgen kritisch op de nota Milieu en Economie. Volgens de vereniging Milieudefensie en de stichting Natuur en Milieu bevat de nota te weinig concrete daden. Ook oppositiepartij CDA en de vakbond FNV uitten zich in vergelijkbare bewoordingen.

Directeur A. van den Biggelaar van de stichting Natuur en Milieu heeft weinig lof voor de nota. Hij vindt dat het kabinet nog weinig verder is gekomen dan de opmerkingen in het regeeraccoord. “Er wordt wel iets gezegd over het ecologiseren van prijzen, maar besluitvorming wordt vooruitgeschoven naar het volgende milieubeleidsplan. Er wordt veel gezegd over overheidsinvesteringen, maar er worden geen consequenties getrokken voor de discussies over Schiphol of de Maasvlakte.” Van den Biggelaar spreekt van een nota “met weinig daadkracht”.