Shell Pensioenfonds

Niettegenstaande de uiterst florissante financiële positie van het Shell Pensioenfonds (NRC Handelsblad, 24 mei) handelt dit fonds mijns inziens kleinzielig tegenover een kleine groep nabestaanden van Shell-employés.

Per 1 maart 1994 werd door het fonds een partnerpensioenregeling in werking gesteld waardoor ook de facto partners van ongehuwde Shell-employés recht kregen op een pensioenuitkering. Men zou mogen verwachten dat de Shell-maatschappij zich moreel verplicht voelde ook de nog in leven zijnde de facto partners van vóór maart 1994 overleden ongehuwde Shell-employés alsnog een uitgesteld pensioen toe te kennen. Deze 'te vroeg' overleden werknemers hadden immers wel degelijk de volle pensioenpremie betaald, zonder dat Shell ooit een cent aan hun nabestaanden heeft hoeven uitkeren.Het Pensioenfonds negeert deze laatstgenoemde groep nabestaanden echter volkomen. Alhoewel, in strikt juridische zin, het Shell Pensioenfonds geen verplichtingen tegenover deze nabestaanden heeft, vind ik dat Shell in morele zin tekortschiet en blijk geeft van discriminatoir beleid.

    • A. van Kruiselbergen