Kamer stemt in met meer controle op corporaties

DEN HAAG, 17 JUNI. De Tweede Kamer stemt in met de voorstellen van staatssecretaris Tommel (Volkshuisvesting) om woningcorporaties beter te kunnen controleren.

Dat bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer. De rijksoverheid wordt straks verantwoordelijk voor het toezicht op de zelfstandig op de woningmarkt opererende corporaties. De gemeenten raken hun taak als toezichthouder kwijt. Hun taak wordt nu om samen met corporaties het lokale volkshuisvestingsbeleid vorm te geven. Dit moet gebeuren in zogenoemde prestatie-afspraken.

Het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) gaat de financiële positie van de corporaties beoordelen. Het fonds krijgt ook een onafhankelijke rol bij de sanering van corporaties die in de problemen zitten.

Tommel koos voor deze aanpak naar aanleiding van het parlementaire onderzoek naar het financieel en bestuurlijk wanbeheer bij de Limburgse woningcorporatie WBL. Uit dat onderzoek bleek onder meer dat het rijk onvoldoende toezicht hield op het bestuur van WBL. De staatssecretaris nam in zijn plan ook de aanbevelingen mee van de Algemene Rekenkamer om tot een betere controle van de sector te komen.

Tommel kan ingrijpen als corporaties onvoldoende presteren in de (lokale) volkshuisvesting, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwbouw, leefbaarheid in de wijk en woningverbetering. Verhuurders zijn verplicht hiervoor hun vermogen te gebruiken. Als zij na investeringen in hun eigen “werkgebied” nog kapitaal overhouden, kunnen zij volgens Tommel een bijdrage leveren aan de volkshuisvestingsopgaven in andere regio's.

De staatssecretaris gaat er vooralsnog vanuit dat hij rijke verhuurders niet tot investeringen in de sector hoeft te dwingen. Zo maakten de koepels van corporaties zelf een ambitieus Nationaal Programma Volkshuisvesting (NPV), waarin zij aangeven hoe verhuurders de komende jaren miljarden guldens in de volkshuisvesting gaan investeren. Bovendien heeft Tommel het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) als wettelijk dwangmiddel achter de hand.

PvdA en D66 pleitten gisteren nog voor een andere mogelijkheid: een vermogensheffing voor rijke corporaties. Tommel wees dit voorstel “als stok achter de deur” niet bij voorbaat af. Het CDA twijfelt aan de juridische haalbaarheid ervan. De VVD vindt zo'n heffing onacceptabel.

Het Kamerlid Duivesteijn (PvdA) noemde het gisteren “een fictie” dat met het nieuwe toezichtssysteem op de woningbouwcorporaties de ordening van de volkshuisvesting in Nederland definitief is geregeld. Volgens Duivesteijn dreigt door het huidige beleid de positie van de burger bij het wonen op de achtergrond te verdwijnen. Daarom moet volgens Duivesteijn een volgend kabinet met een nieuwe nota volkshuisvesting een “fundamentele discussie” over het wonen in Nederland starten. (ANP)