Onderzoek naar prijs medicijnen

DEN HAAG, 10 JUNI. Bij de vraag of een nieuw geneesmiddel in het verzekeringspakket kan worden opgenomen, moet voortaan niet alleen de werkzaamheid worden beoordeeld, maar ook de relatieve waarde ervan. Daarbij zouden de kosten van het medicijn moeten worden vergeleken met de uitgaven van andere behandelingen van die aandoening (bijvoorbeeld operatie of ziekenhuisopname) en met de financiële gevolgen van bijvoorbeeld het ziekteverzuim.

Dit farmaco-economisch onderzoek zou voorlopig alleen voor dure geneesmiddelen moeten worden gehanteerd of voor nieuwe medicijnen die naar verwachting in grote hoeveelheden gebruikt zullen worden.

Dit schrijft de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg in zijn advies Waardebepaling geneesmiddelen als beleidsinstrument dat hij gisteren naar minister Borst (Volksgezondheid) heeft gezonden. Volgens de Raad is farmaco-economisch onderzoek bruikbaar voor een verantwoorde samenstelling van het geneesmiddelenpakket. Borst had de Raad gevraagd te bezien of zo'n aanpak, die onder meer in Australië, Canada en Frankrijk al gemeengoed is, ook in Nederland bruikbaar is. Dat is van belang omdat wordt verwacht dat over enkele jaren een groot aantal zeer dure medicijnen op de markt komt.

De Raad vindt dat de Ziekenfondsraad nu op korte termijn richtlijnen moet opstellen voor dit farmaco-economisch onderzoek. Dat is nodig omdat anders niet van de farmaceutische industrie mag geëist dat zij dit onderzoek voor haar rekening neemt: de bedrijven moeten vooraf weten aan welke eisen dit onderzoek dient te voldoen.

De Raad verwacht niet dat het onderzoek al op korte termijn een grote vlucht zal nemen. Daarvoor moet nog een aantal barrières worden geslecht. Zo vindt de Raad dat wanneer een duur medicijn leidt tot besparingen bij het gebruik van medisch-specialisten of ziekenhuis dit geld ten goede zou moeten komen aan het geneesmiddelenbudget als compensatie voor de hogere medicijnkosten. Het onderzoek zou snel op een bescheiden schaal moeten worden ingevoerd. In 2002 zouden dan de eerste ervaringen kunnen worden geëvalueerd.