Doel: tegengaan van discriminatie; Europees akkoord over deeltijdwerk

DEN HAAG, 7 JUNI. Europese werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gisteren in Den Haag een akkoord gesloten waarmee deeltijdwerk in de Europese Unie gelijk wordt gesteld aan voltijds werken.

De Europese Commissie zal het akkoord bij de aanstaande top in Amsterdam waarschijnlijk overnemen.

Het akkoord heeft als doel discriminatie van mensen met een deeltijdbaan tegen te gaan en de drempels te verlagen voor mensen die in deeltijd willen gaan werken. In veel EU-lidstaten hebben deeltijdwerkers niet dezelfde sociale zekerheidsrechten of wordt werken in deeltijd onmogelijk gemaakt.

Voor de arbeidsverhoudingen in Nederland heeft het akkoord geen gevolgen. In weinig landen is deeltijdwerk zo ingeburgerd als in Nederland. Bijna 40 procent van de beroepsbevolking werkt in deeltijd, ruim twee keer zoveel als in bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland.

De Europese sociale partners hebben ruim een jaar over het deeltijdakkoord onderhandeld. Daarbij ging het vooral over de mate van flexibiliteit die werkgevers van werknemers kunnen vergen en anderzijds over de sociale zekerheden die deeltijdwerknemers van werkgevers kunnen vragen. Beide partijen zijn het erover eens dat het wegnemen van barrières voor deeltijdwerk een gunstig effect heeft op de werkgelegenheid.

Volgens voorzitter F. Perigot van de Europese werkgeversorganisatie UNICE is het pas de tweede keer dat de werkgevers tot overeenstemming zijn gekomen met de werknemers. De eerste keer ging het om het Europees regelen van ouderschapsverlof. Ook hierbij gold dat Nederland verdergaande regelingen heeft dan de Europese sociale partners overeen waren gekomen.

Het deeltijdakkoord werd gesloten tijdens een ingelaste mini-top waarbij naast de Europese sociale partners ook voorzitter Santer van de Europese Commissie en premier Kok aanwezig waren.

Bij de top bleken werkgevers en werknemers nog ver verwijderd van overeenstemming over het omgaan met bedrijfssluitingen. Aanleiding voor dit gespreksonderwerp is de voorgenomen sluiting van een Renault-fabriek in het Belgische Vilvoorde waardoor 3.000 mensen hun baan dreigen te verliezen. De Franse Renault-directie heeft het besluit om de fabriek te sluiten zonder consultatie met vakbonden en ondernemingsraad genomen, hetgeen in strijd is met sociale wetten in zowel België als Frankrijk.

Om herhaling van 'Vilvoorde' te voorkomen poogde minister Melkert (Sociale Zaken) als EU-voorzitter de Europese sociale partners in maart te verplichten tot afspraken over de procedures aangaande bedrijfssluitingen.

Melkert kwam gisteren na afloop van de top in Den Haag tot de conclusie dat werkgevers en werknemers evenwel nauwelijks nader tot elkaar zijn gekomen.