Weekstaat toont 'besparing nieuwe stijl'

AMSTERDAM, 4 JUNI. Nu het nieuwe geldmarktinstrumentarium twee volle weken operationeel is, kan de verkorte balans van DNB, de Weekstaat, weer worden besproken aan de hand van de belangrijkste mutaties. Daaruit valt deze week op te maken dat banken hun beroep op de vaste voorschotten verder hebben opgevoerd, tot 3.982 miljoen gulden.

Omdat het beroep in vorige verslagweek al bijna het maximale bedrag van 4.046 miljoen gulden bereikte was de mutatie ten opzichte van vorige week slechts 38 miljoen. Duidelijk is dat banken de vaste voorschotfaciliteit van DNB massaal blijven benutten omdat de kosten ervan gering zijn (2,5 procent). Lenen op de geldmarkt is duurder. Daar bedraagt het 3-maands tarief 3,27 procent, 3 basispunten meer dan eind vorige verslagweek.

Andere mutaties tonen een geldmarktverkrappend beeld. Zo nam het aantal bankbiljetten in omloop met 352 miljoen gulden toe. Daarnaast daalde de speciale belening met 285 miljoen gulden en leidden mutaties in de post Nederlandsche Bank Certificaten (NBC's) tot een verkrapping van 660 miljoen gulden. Op 30 mei werd voor 1.465 miljoen gulden aan NBC's uitgegeven en kwamen oude NBC's ter waarde van 805 miljoen gulden te vervallen. Een en ander leidde ertoe dat de banken samen op maandag 1.261 miljoen gulden minder aanhielden op de kasreserverekening dan een week eerder. De kasreserve bedroeg op de balansdatum 4.430 miljoen gulden. Onder het nieuwe instrumentarium is de kasreserve sluitpost geworden.

In het begin van de verslagweek bedroeg de kasreserve nog tussen de 5,6 en 5,8 miljard gulden per dag. Omdat dit aanzienlijk meer is dan de minimaal aan te houden gemiddelde kasreserve (tot 26 juni aanstaande 5.013 miljoen gulden) hebben de banken reeds een 'besparing nieuwe stijl' opgebouwd. De term besparing verwijst nu naar de kasreserve en niet meer naar de voorschotten. In de wetenschap dat DNB aan het einde van de kasreserveperiode slechts rente uitkeert over het deel van de kasreserve dat lager is dan of gelijk aan het gemiddeld aan te houden bedrag willen banken dit zo dicht mogelijk benaderen. Door de krappere situatie op de geldmarkt aan het einde van de week nam de besparing af.

De marginale voorschotfaciliteit nam deze per saldo met 1 miljoen gulden af. Niet zichtbaar is dat ook gedurende deze week een aantal banken een beroep heeft gedaan op eindedagsfinanciering. Waarschijnlijk gaat het om kleine banken die sinds 23 mei hun vrijstelling van de kasreserve-verplichting hebben verloren. Vooral voor hen is het nog even wennen.

Bron: ING Economisch Bureau