Reorganisatie kost KLM 45 pct van winst

AMSTELVEEN, 21 MEI. Een voorziening voor reorganisaties ter grootte van 290 miljoen gulden heeft de netto winst van de KLM over het boekjaar 1996/1997 aanzienlijk gereduceerd. De luchtvaartmaatschappij maakte vanochtend een “teleurstellend” netto resultaat bekend van 236 miljoen gulden.

Zonder de voorziening, die voor het grootste deel verband houdt met het eind vorig jaar aangekondigde herstructureringsprogramma Focus 2000, had de KLM een winst geboekt van 425 miljoen gulden. Dat ligt in lijn met de prognose. Een jaar eerder boekte de KLM nog een recordwinst van 547 miljoen.

In een toelichting op de cijfers wees scheidend KLM-topman drs. P. Bouw erop dat de in 1995/1996 gesignaleerde trend van bedrijfslasten die sneller groeien dan de inkomsten zich opnieuw duidelijk manifesteerde. Dat zou de noodzaak van Focus 2000, waartegen in vakbondskringen verzet is gerezen, onderstrepen. Dit 'fundamentele veranderingsprogramma, mikt op kostenbesparing en omzetgroei met als doel in drie jaar tijd het bedrijfsresultaat met anderhalf miljard gulden te verbeteren. In het laatste boekjaar bedroeg dit resultaat, voor de eenmalige voorziening, 89 miljoen gulden.

Overigens was de verhouding tussen lasten en inkomsten in de eerste drie maanden van 1997, het laatste kwartaal van het afgesloten boekjaar, minder alarmerend, aldus de KLM. Ze profiteerde van een duurdere dollar, lagere brandstofprijzen en een sterke groei in het passagiersvervoer.

Over het gehele boekjaar genomen stegen de bedrijfsinkomsten met 8,6 procent, tot 10,36 miljard gulden. De bedrijfslasten, exclusief voorziening, stegen met 13,1 procent tot 10,27 miljard. Het resultaat op deelnemingen, 517 miljoen gulden, viel hoog uit door een boekwinst van 293 miljoen gulden op de verkoop van preferente aandelen in de Amerikaanse partner Nortwest Airlines en doordat een herwaardering van resterende preferente aandelen de KLM 90 miljoen opleverde.

Het rendement op het eigen vermogen van de KLM kwam afgelopen jaar uit op 6 procent. Daarmee blijft het ver achter bij de doelstelling van 14 procent.

KLM's netto resultaat per gewoon aandeel, na voorziening, bedroeg 3,01 gulden. Voorgesteld wordt een keuzedividend van 1 gulden per aandeel, een halvering tegenover vorig jaar.

De directie van de KLM gaat ervan uit dat het lopende boekjaar “significant” verbetert “ten opzichte van de huidige teleurstellende basis”. Ze baseert die optimistische prognose onder meer op de eerste resultaten van Focus 2000, een aanhoudend gunstig economisch klimaat en een waarschijnlijk lagere brandstofprijs.

De groei in het passagiersvervoer bedroeg afgelopen boekjaar 11 procent, KLM's bezettingsgraad bereikte daarmee een record van 75,9 prcent. Het vrachtaanbod nam met 2 procent toe, de benuttingsgraad daalde licht.