Pensioenstelsel toe aan modernisering

DEN HAAG, 12 MEI. Het pensioenstelsel moet vooral voor tweeverdieners en alleenstaanden verbeterd worden. Dat schrijft de Stichting van de Arbeid, het overlegorgaan van werkgevers en werknemers, in een advies dat in juni naar het kabinet moet worden gestuurd.

De stichting meent dat het huidige systeem van pensioenen moet worden aangepast, omdat het is gebaseerd op verouderde regelingen. Deze gaan nog uit van het kostwinnersprincipe; de traditionele rolverdeling waarbij de man de kost verdient voor het gezin en veertig jaar bij dezelfde werkgever blijft.

Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen gaat dit model voor steeds minder mensen op. Het gevolg hiervan is volgens de Stichting van de Arbeid dat paren die allebei een inkomen hebben en alleenstaanden een pensioen hebben van hooguit 55 procent van het laatstverdiende salaris. In het Nederlandse pensioenstelsel is de norm dat AOW en aanvullend pensioen samen 70 procent van het laatstverdiende loon moeten opleveren.

De kern van het probleem zit in de AOW, de oudedagsvoorziening van de staat. Deze bedraagt 70 procent van het minimumloon. Pensioenverzekeraars houden hier rekening mee door middel van een franchise - het gedeelte van het salaris dat gedekt wordt door de AOW-uitkering. Bij berekeningen hoe hoog de premie moet zijn om het pensioen op 70 procent van het laatstverdiende loon uit te komen, wordt de franchise buiten beschouwing gelaten. In de praktijk krijgen echter steeds minder mensen het volle AOW-bedrag: alleenstaanden ontvangen 70 procent van de AOW voor gehuwden, gehuwden krijgen elk 50 procent.

Doordat mensen een lagere AOW-uitkering krijgen dan waar de aanvullende pensioenregeling rekening mee houdt, valt het totale pensioen lager uit. Omdat het aantal alleenstaanden en tweeverdieners in de toekomst blijft stijgen, krijgen steeds meer mensen met dit probleem te kampen. Om hun pensioenen op te trekken naar het niveau van 70 procent van het laatstverdiende inkomen zijn volgens de Stichting van de Arbeid vele miljarden nodig.