Gemeenten eisen meer geld in brief aan het kabinet

DEN HAAG, 2 MEI. Middelgrote gemeenten kampen met onoverkomelijke financiële tekorten. De rijksoverheid is, volgens 21 middelgrote gemeenten, verantwoordelijk voor deze tekorten. De gemeenten eisen daarom spoedoverleg met het kabinet.

De groep van 21 middelgrote gemeenten, die zich de G-21 noemt, heeft een 'brandbrief' aan de Tweede Kamer en het kabinet gestuurd. De gemeenten krijgen al extra geld van het rijk om sociale problemen, zoals hoge werkloosheid en verpauperde wijken, op te lossen.

Volgens de Arnhemse wethouder Financiën H. Lenferink (PvdA), die initiatiefnemer is van de brief van de G-21, verdwijnen deze extra bedragen echter “als sneeuw voor de zon”. Veel gemeenten krijgen een grotere financiële ruimte voorgespiegeld door het rijk dan in werkelijkheid uit het zogenoemde Gemeentefonds wordt overgemaakt.

Deze discrepantie wordt veroorzaakt door de koppeling van de rijksbegroting aan het Gemeentefonds. Omdat het rijk veel ruimer begroot dan het in werkelijkheid uitgeeft, valt de begrote hoogte van het Gemeentefonds in werkelijkheid eveneens lager uit.

Verder drukken taken die aanvankelijk door het rijk werden betaald, maar door gedecentraliseerd beleid bij de gemeenten zijn komen te liggen, eveneens zwaar op de gemeentelijke begroting. Het gaat onder meer om de bijzondere bijstand, de wet voorziening gehandicapten en huisvesting van scholen.

Ook de sociale werkplaatsen worden een “risicopost” genoemd. De steden vinden verder dat ze onvoldoende middelen krijgen om de nieuwe Bijstandswet en de wet Boeten en maatregelen (sancties voor frauderende uitkeringsgerechtigden) te kunnen uitvoeren.

De gemeentelijke heffingen moeten bovendien fors omhoog door de hoge milieu-eisen die worden gesteld aan verwijdering van afval en aan aanleg en onderhoud van rioleringen. De gemeenten worden ook nog eens geconfronteerd met extra kosten door strengere eisen aan de veiligheid van speelplaatsen.

“Voor een gemeente zoals Arnhem kosten al die zaken bij elkaar al tonnen”, meent wethouder Lenferink. “Het is toch op zijn zachtst gezegd raar dat het economisch zo goed gaat met Nederland, en de gemeenten fors minder geld krijgen.”

Volgens de Arnhemmer is grofweg één miljard gulden nodig om de financiële nood te lenigen van de 21 gemeenten (Almelo, Arnhem, Breda, Den Bosch, Deventer, Dordrecht, Enschede, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hengelo, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Schiedam, Tilburg, Venlo en Zwolle).