Nieuwe voorschotregeling voor banken

AMSTERDAM, 23 APRIL. Vanaf de start van de Economische en Monetaire Unie (EMU), volgens de planning op 1 januari 1999, zal er door het Europees Stelsel van Centrale Banken een gemeenschappelijk Europees monetair beleid worden gevoerd.

Dat betekent onder meer dat het Nederlandse geldmarktinstrumentarium in lijn moet worden gebracht met het nieuwe Europese instrumentarium.

DNB heeft besloten die aanpassing in drie stappen te laten plaats vinden. De eerste van die stappen wordt op 23 mei aanstaande genomen, waarna de weekstaat een enigszins ander uiterlijk zal vertonen.

In het vigerende systeem mogen banken in de totale contingentsperiode per dag gemiddeld een bepaald bedrag rood staan bij DNB (de voorschotfaciliteit). Deze 'middeling'-functie, ter opvanging van liquiditeitsschokken, valt in het nieuwe systeem niet meer onder de voorschotfaciliteit, maar wordt ondergebracht bij de kasreserve.

De nieuwe vaste voorschotregeling geeft de banken de mogelijkheid voorschotten op te nemen tot een maximum-bedrag en met een looptijd van 1 tot 3 maanden. Hiermee kan er voor gezorgd worden dat de banken op de kasreserve steeds een creditstand bij DNB houden.

In het geval een bank aan het eind van een dag debet dreigt te komen te staan bij DNB, kan gebruik worden gemaakt van een nieuwe regeling: de marginale voorschotfaciliteit. Met de marginale voorschotfaciliteit kunnen banken voor ongelimiteerde bedragen (voorzover gedekt door een onderpand) beroep doen op de centrale bank.

Voor deze steun zullen banken een fors hogere rente dan de voorschotrente moeten betalen, zodat alleen in noodgevallen van deze faciliteit gebruik zal worden gemaakt.

In de Weekstaat, de verkorte balans van DNB, leidde een lichte afname in de bankbiljettencirculatie en een ruim 600 miljoen kleinere speciale belening, tezamen met enkele andere mutaties, tot een toename van de voorschotten in rekening courant met 856 miljoen gulden. Verder is er, nu 11,4 procent van het tot 23 mei durende contingent is verstreken, door de banken 12,1 procent van de kredietruimte benut, hetgeen een ontsparing van 0,7 procent impliceert.

De winstafdracht van DNB zal deze week de geldmarkt weer wat verruimen, zodat verwacht mag worden dat de nieuwe speciale belening een normale omvang zal kennen.

Bron: ING Economisch Bureau