Westfaalse orde

In mijn column 'Westfaalse orde' (10 april) schreef ik dat het non-interventiebeginsel ook na de Vrede van Westfalen niet altijd was gerespecteerd en vervolgde: “In deze eeuw zien wij hetzelfde. De Sovet-Unie aanvaardde het beginsel niet. Integendeel, de Komintern was een ware interventiemachine.

In de Spaanse Burgeroorlog werd meer geïntervenieerd ten gunste van de rebellen dan van de wettige regering.''

Dit zijn twee voorbeelden van wat ik betoogde: het niet-respecteren van het non-interventiebeginsel. Maar het tweede voorbeeld is uiteraard niet bedoeld als een uitwerking van het eerste voorbeeld. Ik meende dat dit duidelijk genoeg was en dat ook de huidige krantenlezer nog wel zou weten dat Franco een rebel was die gesteund werd door Hitler en Mussolini en niet door de Komintern! Blijkens een ingezonden brief van J. de Bres (15 april) blijkt dit echter bij hem en dus wellicht ook bij anderen tot een misverstand te hebben geleid. Vandaar deze reactie.