GELOOFSMACHT (2)

In W&O van 29 maart wordt in een ingezonden brief een reactie gegeven op het artikel 'Om de macht van het geloof' (W&O, 22 maart). Al lezend wordt het duidelijk dat de briefschrijver, de heer Appelhof, geen weet heeft van de mogelijkheden als het gaat om de macht van anderen dan die van het bestuur ten aanzien van de identiteit van de school. Er wordt gesteld dat “uitsluitend schoolbesturen de identiteit van de scholen bepalen”.

Echter, ook ouders en leerkrachten beschikken over mogelijkheden om in het bestuurlijk vlak hun invloed te doen gelden. Bij verenigingen worden jaarvergaderingen gehouden, waarin de besturen verantwoording afleggen aan hun leden (meestal ouders). Ieder bestuur dat zich van zijn verantwoordelijkheid bewust is, zal daarom de leden en ook de ouders die hun kinderen toevertrouwen aan scholen van de vereniging, van tijd tot tijd op de hoogte brengen van voorgenomen beleid. Vooral als het gaat om belangrijke zaken als identiteit. Voor besturen die zich bezighouden met bestuurlijke schaalvergroting is het een onontkoombaar onderwerp. Er zijn voorbeelden te over die aantonen dat het anders uitloopt op frustraties en ongenoegens, waardoor processen een ongewenste afloop krijgen. In het ergste geval is er de kans dat het bestuur gedwongen is (of wordt) om af te treden.