ALTERNATIEVEN (1 en 2)

Alternatieve geneeswijzen is de verzamelnaam voor behandelingen die zijn gebaseerd op natuurlijke principes. De werking van deze therapieën en methoden is meestal niet wetenschappelijk onderzocht. Ze worden doorgaans niet vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Een selectie uit het alternatieve circuit.

Co-counseling Zelfhulptherapie die in de jaren vijftig door de Amerikaan Harvey Jackins werd ontwikkeld. Ziekte en probleemgedrag zouden volgens deze theorie te maken hebben met het onvermogen verborgen gevoelens van kwaadheid, minderwaardigheid en eenzaamheid te herkennen. In een rollenspel zijn deelnemers beurtelings de luisterende en analyserende raadsman en cliënt. De laatste leert zijn opgekropte gevoelens de vrije loop telaten.

Encounter Groepstherapie ter bevordering van de persoonlijke groei, ontwikkeld door Carl Rogers (1902-1987). Wordt ook wel toegepast in de reguliere psychotherapie. De therapeut toont medegevoel voor zijn cliënt. De vertrouwensrelatie die vervolgens ontstaat, bevordert de persoonlijke groei van de cliënt. Volgens Rogers worden ontmoetingen tussen mensen dikwijls bepaald door conventies. Als die barrières worden geslecht en de deelnemers zich 'laten gaan' (met gillen en tegen kussens stompen) kan iedereen zijn diepste gevoelens bloot leggen en zijn angsten en ambities met de andere groepsleden delen.

Gestalt-therapie Vorm van psychotherapie ontwikkeld door de Berlijnse psychoanalyticus Fritz Perls, die ervan uitgaat dat niet afgesloten, emotioneel beladen zaken door oefeningen kunnen worden verwerkt. Er bestaat volgens de theorie geen splitsing tussen denken, voelen, handelen, spiritualiteit en realiteit. De deelnemer leert alle gevoelens, gedachten en handelingen 'toe te laten'. Door te herhalen wat hem dwarszit, raakt hij spanningen en opgekropte energie kwijt.

Haptonomie Ontplooiings-methode die het gevoelsleven in verband brengt met het communicatieve handelen. Zowel lichamelijke als geestelijke klachten hebben dikwijls te maken met ervaringen uit de jeugd. De haptonomie analyseert die ervaringen niet, maar leert de cliënt door hem te koesteren en te troosten de betreffende ervaringen toe te laten en te accepteren. Gevolg zou zijn dat er een eenheid van lichaam en geest ontstaat. Wordt op grote schaal binnen de reguliere geneeskunde toegepast.

Neurolinguistisch Programmeren (NLP) Geen methode, maar een houding. In de meeste vormen van psychotherapie worden klachten veroorzaakt door traumatische ervaringen aangepakt door het herbeleven van emoties. Volgens NLP versterkt herbeleving juist het trauma. Het probleem is niet inhoudelijk interessant, maar in zijn verschijningsvorm. Alleen door het opwekken van positieve gevoelens kan een geestelijk genezingsproces in gang worden gezet. Door afstand te nemen van de nare ervaringen leert de cliënt ermee om te gaan.

Primal scream therapie De mens heeft tijdens de bevruchting, geboorte en kindertijd een diepe pijn opgelopen. Die pijn groeit als het kind zich realiseert dat zijn ouders hem in zijn natuurlijke ontwikkeling belemmeren. Als deze pijn in het onderbewustzijn blijft voortwoekeren, kunnen later grote problemen ontstaan. Dus moet de cliënt de schade onder ogen zien. Het uitschreeuwen bevrijdt hem van alle opgespaarde verdriet en frustratie. Gevolg:de ware ik wordt zichtbaar. Rebirthing is een op de primal scream-therapie gebaseerde methode, die teruggaat naar de eerste ademhaling na de geboorte.

Acupunctuur Chinese techniek om ziekten te behandelen, pijn te verlichten en geestelijk evenwicht te herstellen, door op bepaalde plaatsen van het lichaam - punten op de zogenoemde meridianen die corresponderen met organen - naalden te steken.

Astrologie Leer die ervan uitgaat dat er parallellen bestaan tussen de macrokosmos en de microkosmos. Lichaamsdelen en geest zouden in verband staan met planeten en gedeelten uit het hemelgewelf. Wie de kosmos kent, kan hieruit de gebeurtenissen op aarde afleiden. De methode werd in de jaren vijftig populair in Nederland.

Avatar Benaming voor god in de gedaante van een mens die reïncarneert op aarde om het lijden van andere mensen te verlichten. De Amerikaan Harry Palmer ontwierp een cursus waarmee iedereen de Avatarstatus kan bereiken.

Bio-energetica Door Alexander Lowen ontwikkelde therapie waarbij met behulp van fysieke oefeningen emotionele problemen worden aangepakt. Deze therapeut ging ervan uit dat processen die zich voltrekken in het lichaam hun sporen nalaten in de geest en omgedraaid. De bio-energetica kan fungeren als intermediair om een evenwicht tussen lichaam en geest tot stand te brengen.

ChannelenIn contact treden met hogere entiteiten uit andere dimensies. Mediums vragen advies aan deze entiteiten over persoonlijke, wereldlijke en geestelijke kwesties om zo de geestelijke nood van de cliënt te lenigen. Een verwante therapie is healing, een mediamiek begaafde persoon geeft krachten door uit andere dimensies.

Holistic Pulsing Lichaamsgerichte therapievorm die door ritmisch heen en weer bewegen lichamelijke klachten verhelpt en emotionele blokkades opheft. Het lichaam is een dynamisch energiesysteem. Door massage worden energiestromen in goede banen geleid. Zowel masseur als cliënt zou tijdens de handeling een lichamelijk en geestelijk evenwicht kunnen bereiken.

Hypnotherapie De cliënt brengt zichzelf in een toestand tussen slapen en waken. Hij kan wel geluiden waarnemen, maar er niet op reageren. De hypnotherapie is een methode om verdrongen, vaak onverwerkte gebeurtenissen op te halen en te verwerken.

Magnetiseren Methode die ervan uitgaat dat de magnetische gave van de therapeut een heilzame werking heeft. De magnetiseur strijkt meestal met zijn hand boven het zieke lichaamsdeel van de patiënt. Grondlegger is de Duitse arts F.A. Mesmer (1734-1815).

Psychosynthese Vorm van psychotherapie die het ego met het 'hogere zelf' in contact probeert te brengen. Richt zich onder meer op filosofisch inzicht, wetenschappelijke inspiratie, humanitaire gevoelens en creativiteit. Stoornissen ontstaan niet alleen door onderdrukking van biologische driften, maar ook door onderdrukking van hogere vormen van bewustzijn.

Regressie Het in de verbeelding teruggaan naar eerdere ervaringen in het huidige of in vorige levens om trauma's op te lossen. Aan de hand van kleuren en symbolen wordt de cliënt onder hypnose teruggevoerd naar eerdere incarnaties.

Reichiaanse therapie Met behulp van massage, spier-, ademhalings- en karakteroefeningen probeert deze therapie de menselijke neiging een pantser om zich heen te bouwen tegen te gaan. Wilhelm Reich (1896-1957), leerling van Freud, was de grondlegger van deze methode.