DIALOOG

TIJDSCHEMA

Voorjaar 1997 Dialoog tussen voor- en tegenstanders van de groei van de luchtvaart aan de hand van de inmiddels verschenen Perspectievennota van het kabinet. Organisatiebureaus, ingehuurd door een ambtelijke projectgroep, brengen ruim tachtig maatschappelijke organisaties met elkaar in debat. Het project wordt aangeduid met 'TNLI', een afkorting die staat voor Tweede Nationale Luchthaven Infrastructuur. Hiervoor zijn vier maanden uitgetrokken.

Najaar 1997 Kabinet komt met een 'integrale beleidsvisie' aan de hand van de rapportages over de maatschappelijke dialoog en de resultaten van diverse onderzoeken die tegelijkertijd worden uitgevoerd. Vervolgens wordt hierover in het parlement een debat gevoerd.

Medio 1998 Kabinetsbesluit: of Nederland een tweede nationale luchthaven of andere aanvullende luchtvaartinfrastructuur krijgt en zo ja waar. Bij een besluit tot uitbreiding beginnen de planologische procedures met de bijbehorende milieu-effectrapportages.

2002 Definitief besluit kabinet en Tweede Kamer over tweede nationale luchthaven.

2005 of later Bouw tweede nationale luchthaven begint.

INFORMATIE

Perspectievennota De Perspectievennota en diverse achtergrondstudies zijn te bestellen bij SDU Servicecentrum, (070) 3 78 98 30. Perspectievennota: 20 gulden, ISBN 90 346 3390X; Achtergronddocumenten grote luchtvaart: 40 gulden, ISBN 90 346 33934; Perspectievennota kleine luchtvaart: 15 gulden, ISBN 90 346 33918; Achtergrondinformatie kleine luchtvaart: 20 gulden, ISBN 90 346 33926. Alle nota's samen zijn op cd-rom verkrijgbaar voor 25 gulden. De Perspectievennota is ook via Internet te vinden: www.minvenw.nl/rld/tnli

Postbus 51 Bij het gratis informatienummer van Postbus 51 is algemene informatie over de luchtvaartdialoog te krijgen, zoals een publieksfolder over de Perspectievennota, een nieuwsbrief, een agenda en over de maatschappelijke organisaties die aan het debat meedoen. 08 00 80 51.

AGENDA

3 april Discussie tussen werkgeversvoorzitter Blankert (VNO-NCW) en Tweede-Kamerlid Rosenmöller (GroenLinks). Studio, Grote Markt 25, Haarlem; 20 uur. Organisatie: GroenLinks. (070) 3 18 26 70.

14 april Nationaal Luchtvaart Debat. Erasmus Universiteit, L-gebouw zaal LB-77, Rotterdam; 15 uur. Organisatie: milieuvereniging Atlas. (010)4 08 25 49.

15 april Bijeenkomst PvdA over TNLI. Buurthuis Verzet, Hembrugstraat 156, Amsterdam; 20.30 uur. Organisatie: PvdA-Westerpark Amsterdam. (020) 6 38 44 55.

20 april Discussie over de Perspectievennota. De Beurs, Hoofddorp; 20 uur. Organisatie: D66-Haarlemmermeer, postbus 252, 2130 AG Hoofddorp.

24 mei Protestmanifestatie Milieudefensie op het strand van Wijk aan Zee; 15.00 uur. Op deze dag worden bijzonderheden bekendgemaakt over een grote nationale actie tegen uitbreiding van de luchtvaart. Organisatie: Vereniging Milieudefensie. (020) 6 22 13 66.

Niet bekend

4 juni Discussie politieke partijen Haarlemmermeer, raadzaal gemeentehuis Hoofddorp; 19.45 uur. Organisatie: overleggroep politieke partijen, p/a Lovenholm 27, 2133 JN Hoofddorp.

Overige activiteiten

Vanaf medio april is deze agenda, die steeds zal worden bijgewerkt, via Internet op te vragen: www.tnli.org. Organisaties die via de projectgroep TNLI hun activiteiten bekend willen maken, kunnen dit schriftelijk doen via postbus 20901, 2500 EX Den Haag of per fax, (070) 3 51 63 08.