Topografie

Over het toegankelijk maken van bestuurlijke informatie om niet is de politieke discussie op gang gekomen met de BIOS-nota van staatssecretaris Kohnstamm. Op het veld van de geografische informatie spelen wezenlijk andere factoren een rol. Uit het artikel van Dick van Eijk (NRC HANDELSBLAD, 17 februari) blijkt dat hij zich daarvan geen juist beeld heeft gevormd.

Het verzamelen van geografische informatie is een kostbaar proces. Voorzover het de topografie betreft, wordt dit sinds 1815 gedaan door de Topografische Dienst. Het was en is geen formele overheidstaak, maar een activiteit die voortvloeit uit de behoefte van Defensie. Allengs zijn andere overheidsorganisaties gebruikers van deze produkten geworden. Tot 1990 waren dit de standaard topografische kaartseries (stafkaarten) en het moedermateriaal dat hieraan ten grondslag lag. Met het oog op nieuwe behoeften is sinds 1990 de inhoud van de kaarten geconverteerd naar digitale informatie. Deze wordt professioneel gebruikt in geografische informatiesystemen voor beleid (bijvoorbeeld ruimtelijke planning) en beheer (bijvoorbeeld EU-subsidieregelingen, milieu-monitoring).

De Topografische Dienst is onderdeel van Defensie. De dienst levert een digitaal basisbestand aan de rijksoverheid, provincies, gemeentes, waterschappen, nutsbedrijven enzovoorts. De prijs staat in direct verband met de kosten om de informatie te produceren. Daarnaast is de dienst de standaard kaartseries blijven verkopen, waarvan ook het grootste deel naar professionele gebruikers gaat. De Topografische Dienst geeft zelf geen speciale produkten voor de consumentenmarkt uit.

Wel zijn er veel produkten op de markt die op basis van de stafkaarten door derden zijn ontwikkeld en worden uitgegeven, bijvoorbeeld topografische kaarten, viskaarten en digitale topografie op cd-rom. De vergoeding voor de topografie in de consumentenprijs van deze produkten is beduidend lager dan de btw. De samenwerking met derden heeft tot gevolg dat de tweedeling overheidstaak en markttaak in verschillende organisaties voor de Topografische Dienst al geruime tijd bestaat.

    • Drs. P.W. Geudeke
    • Directeur Topografische Dienst