C02-uitstoot

Joost van Kasteren suggereert in zijn artikel 'Bij valse hoop heeft het milieu geen baat' (15 februari) dat er aan de C0-uitstoot weinig te sturen valt.

Naar mijn mening is de uitstoot van C02 net zo stuurbaar als de sturing van de landbouw, zoals die de afgelopen vijftig jaar heeft plaatsgevonden. Ook de gehele infrastructuur is en wordt door de overheid gestuurd. Het is echter de politieke wil waar het aan schort. Om die reden is er dan ook geen zicht op het behalen van de C02 reductiedoelstellingen.

Door sturing kan relatief eenvoudig bereikt worden dat ten minste de doelstellingen ten aanzien van de C02-reductie gehaald kunnen worden. Hiervoor zijn echter drastischer maatregelen noodzakelijk dan tot nu toe het geval is. Te denken valt bijvoorbeeld aan de invoer van autoloze dagen en een forse beperking van het aantal vliegreizen door onder meer een hoge kerosine-accijns in te voeren. Talloze van dergelijke maatregelen zijn te bedenken, maar de politieke wil voor de uitvoer ervan ontbreekt volledig.

    • Drs. L. Rombout