Wachttijd aanvragen korter; Kamer eens met asielbeleid van Schmitz

DEN HAAG, 26 FEBR. De Tweede Kamer is tevreden over het wegwerken van de achterstand bij asielaanvragen. Staatssecretaris Schmitz (Justitie) had hier haar politieke lot aan verbonden. De wachttijd voor asielzoekers die in 1996 naar Nederland kwamen bedraagt gemiddeld 6,8 maanden.

Voorheen wachtten asielzoekers gemiddeld elf maanden op uitsluitsel over hun asielaanvraag. Schmitz had beloofd deze termijn terug te brengen naar zeven maanden.

Ondanks de verkorte wachttijden verbleven op 1 december nog 23.800 asielzoekers anderhalf jaar of langer in opvangcentra en -huizen, zo blijkt uit cijfers van Justitie. Een aantal van hen heeft beroep aangetekend tegen de afwijzing van hun asielaanvraag en wacht op uitspraak van de rechter.

Schmitz en de fracties van VVD, PvdA en oppositiepartij CDA keerden zich gisteren tegen het voorstel van het Tweede-Kamerlid Dittrich (D66) om asielzoekers die langer dan 2,5 jaar wachten op uitsluitsel van Jusititie en masse een verblijfsvergunning te geven. Nu geldt een termijn van drie jaar. Alleen GroenLinks pleitte ervoor asielzoekers een verblijfsvergunning te verlenen als zij twee jaar of langer wachten.

Een voorstel van D66 om een onafhankelijke commissie op te richten die zich over de omstreden ambtsberichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken moet buigen, sneuvelde ook. Op basis van deze berichten beslist Justitie of een land 'veilig' genoeg is om afgewezen asielzoekers naar toe uit te zetten. “Zo'n commissie vind ik een motie van wantrouwen richting Buitenlandse Zaken”, aldus Rijpstra (VVD).

Medewerkers van ambassades stellen de ambtsberichten over de toestand en de veiligheid van een land op. Mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties menen dat de ambtsberichten vaak niet objectief worden opgesteld. Ook zouden de ambassades andere belangen, zoals handelsbetrekkingen, laten meespelen.

In hetzelfde debat bleek dat minister Ritzen (Onderwijs) bereid is jonge vluchtelingen na een verblijf van een jaar in Nederland recht op studiefinanciering te geven. Tot nu toe moesten zij daarvoor drie jaar in Nederland wonen.

Het debat dreigde uit de hand te lopen toen het Tweede-Kamerlid Middel (PvdA) CD-leider Janmaat een 'racist' noemde. Middel weigerde zijn woorden terug te nemen. Janmaat verwees vervolgens naar het Haagse gemeenteraadslid A. Roemer (GroenLinks), dat gezegd zou hebben dat PvdA en GroenLinks a-socialer met minderheden omgaan dan de CD. “Dus racisten moet u in uw eigen partij zoeken”, aldus Janmaat tegen Middel.