Kasreserve voor 27 dagen vastgesteld

De lange looptijd van de kasreserve vindt haar oorzaak in de afgenomen fluctuaties van de geldmarktruimte. Reeds eerder is in deze rubriek uiteengezet dat de stabilisatie van het schatkistsaldo hiervan de voornaamste reden is. Betalingen van en aan het Rijk - tot het begin van dit jaar de belangrijkste oorzaak van een veranderde geldmarktruimte - zijn tegenwoordig in het algemeen geldmarktneutraal.

De omvang van de nieuwe kasreserve is door DNB vastgesteld op 5,7 miljard gulden, 0,5 miljard gulden groter dan die van haar voorganger.

Daar staat echter een geldmarktverruiming van 0,5 miljard gulden uit hoofde van NBC-transacties tegenover. Aanstaande vrijdag zal 1,5 miljard gulden gestort worden op Nederlandsche Bank Certificaten, terwijl er NBC's ter waarde van 2 miljard gulden vervallen.

In de Weekstaat, de verkorte balans van DNB, speelt verder opnieuw de goudverkoop door DNB de hoofdrol. Aan de actiefzijde heeft deze verkoop - door middel van termijntransacties - deze week geleid tot een afname van de post Goud en goudvorderingen met 1,4 miljard gulden. In ruil voor dit goud heeft DNB deviezen ontvangen. De post Vorderingen en waardepapieren in buitenlandse geldsoorten vertoont evenwel een toename met 2,4 miljard gulden. Het verschil komt aan passiefzijde tot uiting in een toename van de post Waarderingsverschillen goud en deviezen met 973 miljoen gulden. Gezien de geringe valutafluctuaties in de afgelopen week, kan dit bedrag vrijwel geheel als boekwinst op de goudverkoop worden aangemerkt.

De overige mutaties in de weekstaatposten zijn beduidend minder interessant. Mede als gevolg van een 491 miljoen gulden lagere speciale belening en een afname van de bankbiljetten in omloop met 81 miljoen gulden, nam de post Voorschotten in rekening courant met 344 miljoen gulden toe. Omdat het beroep op de voorschotfaciliteit gedurende de gehele week echter achterbleef bij het gemiddeld toelaatbare beroep, nam de besparing op het contingent verder toe van 2,8 procentpunt een week geleden tot 3,6 procentpunt in de verslagweek.

Ondanks deze ruime besparing lagen alle geldmarkttarieven de laatste dagen onder opwaartse druk. Dit feit moet worden gezien in samenhang met een zwakkere gulden, momenteel ongeveer 1,1243 gulden per D-mark terwijl vorige week nog 1,1229 genoteerd werd.

Bron: ING Economisch Bureau

AMSTERDAM, 26 FEBR. Werd de maand februari nog overbrugd door twee kasreserves, de maand maart wordt door de Nederlandsche Bank (DNB) 'in één ruk genomen'. De nieuwe kasreserve, die overmorgen in zal gaan, loopt maar liefst tot 27 maart.