'Minder vracht op wegen door markt'

DEN HAAG, 25 FEBR. Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) meent dat vooral meer marktwerking bij spoor en binnenvaart ervoor kan zorgen dat het goederenvervoer over de weg afneemt. Voor het zonder meer belemmeren van het vrachtvervoer over de weg voelt zij niets.

“Waar het om gaat, is dat er economische groei is en dat wij er intussen in slagen het totaal van de vervuilende emissies naar beneden te brengen. De groei van het goederenvervoer is een feitelijke ontwikkeling, die je moet proberen in goede banen te leiden”, aldus de minister gisteren in de Tweede Kamer. Jorritsma besprak daar haar op Prinsjesdag gepresenteerde nota 'Transport in Balans'. In deze nota wordt een lans gebroken voor een schoner goederentransport, echter zonder dat vervoerders via prijs- en volumemaatregelen worden gedwongen tot het zoeken naar alternatieve vervoerswijzen. De nota is een uitvloeisel van het kabinetsbesluit over de Betuwelijn, het goederenspoor van Rotterdam naar Duitsland. De zogenoemde commissie-Hermans die tot aanleg van die spoorlijn adviseerde, stelde indertijd dat aanleg in combinatie zou moeten gaan met rigoureuze maatregelen om het wegtransport te beteugelen.

In 'Transport in Balans' wordt de nadruk gelegd op het belang van het goederenvervoer voor de economische groei en de werkgelegenheid. Wel worden maatregelen voorgesteld om te stimulereb dat vrachtwagens schoner worden en zij door een zwaardere belading en minder leeg rijden minder kilometers afleggen. Van de accijnsverhoging waartoe het kabinet vorig jaar besloot, is het beroepsgoederenvervoer vrijgesteld. Het goederenvervoer zal naar verwachting tot 2015 met 30 tot 60 procent groeien.

Jorritsma wees er gisteren op dat “het wegvervoer op de korte afstand ook een belangrijke maatschappelijke functie heeft”. “Ik moet dan ook zeggen dat, als je daar werkelijk grote beperkingen zou willen opleggen, dit nogal wat consequenties heeft voor de sociale samenhang in ons land.” Van het goederenvervoer over de afstanden tot vijftig kilometer neemt het vervoer over de weg 86 procent voor zijn rekening.