Burgemeesters

Het is bekend dat in de maanden voorafgaand aan een burgemeestersbenoeming de burgers in veel grotere gemeenten argwanend omhoog kijken wanneer er een helikopter overvliegt.

Het lijkt erop dat de burgers van Tilburg gevrijwaard worden van een dropping uit Den Haag als, zoals gemeld in NRC HANDELSBLAD van 17 februari, de heer Stekelenburg zich kandidaat stelt voor het burgemeestersambt van die stad. Niet alleen de Tilburgse afdeling van de PvdA, maar ook de fractievoorzitter van de VVD hebben zich, naar ik heb begrepen, positief uitgelaten over zijn kandidatuur.

Tekenend voor de machteloosheid van de lokale politiek om een inbreng te hebben bij de benoeming van een burgemeester is echter dat de VVD in Tilburg reeds schijnt te hebben besloten geen zitting te nemen in de vertrouwenscommissie, omdat alles toch al in Den Haag geregeld zou zijn. Jammer, omdat dat hier niet het geval is en met een kandidaat als Stekelenburg een burgemeester in huis wordt gehaald die nu eens niet uit het specifieke Haagse partijpolitieke circuit komt. Een dergelijke kandidaat zou mijns inziens meer kansen hebben om de partijpolitieke discussies op lokaal niveau te beperken tot de hoofdlijnen en de zorg voor 'de veiligheid en vuiligheid' te depolitiseren en bij de burgers zelf te leggen. Een dergelijke ontwikkeling sluit mijns inziens uitstekend aan op het stadsbeheer, zoals dat in Tilburgwordt nagestreefd.

    • Ir. Hylke J.A.S. Tromp