MKB-project moet langdurig werkloze helpen

DEN HAAG, 22 FEBR. Het midden- en kleinbedrijf (MKB) gaat nauw samenwerken met arbeidsbureaus om langdurig werklozen aan het werk te krijgen. MKB-voorzitter N. Wijnolst en algemeen directeur A. Troost van Arbeidsvoorziening hebben daartoe een overeenkomst ondertekend.

De overeenkomst moet er vooral toe leiden dat de branches in het midden- en kleinbedrijf projecten opzetten om de afstand tussen een vacature en kwaliteit van de langdurig werkloze te verkleinen. Om dit te bereiken zetten branches of sectoren met een regionaal arbeidsbureau een scholings- of werkervaringsproject op. Het arbeidsbureau zoekt daarvoor de geschikte kandidaten.

Niet alle vertegenwoordigers van de MKB-branches bleken overtuigd van het nut van de overeenkomst. P. den Butter die namens de aanbieders van platte daken in het MKB zit, meent dat de arbeidsbureaus zich niet moeten beperken tot het inschakelen van langdurig werklozen. “Die zijn gewend laat op te staan en laat naar bed te gaan en dan komen ze in de platte dakensector in de problemen”, aldus Den Butter.

Zowel MKB als arbeidsvoorziening signaleert “knelpunten” die het succes van de overeenkomst in de weg staan. Het is vooral de gebrekkige ambachtelijke opleiding van de beroepsbevolking en dus ook van de vaak laag opgeleide langdurig werklozen die hierbij de belangrijkste rol speelt. Minister Melkert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zegde de beide organisaties daarom toe dat zijn ministerie samen met dat van Onderwijs meer aandacht zal besteden aan ambachtelijk onderwijs.

MKB-voorzitter Wijnolst meent dat de vakopleidingen te algemeen van aard dreigen te worden en dat bovendien het imago van die opleidingen verslechterd. “En dat terwijl 45 procent van de werkgelegenheid dat van de skilled worker is”, aldus Wijnolst.

Directeur Arbeidsvoorziening Troost wil met zijn organisatie meer en meer optreden als een slagvaardige marktpartij. Hij meent met de overeenkomst een goeie slag te hebben geslagen in die richting. “De grootste groei van de werkgelegenheid verwachten we bij het midden- en kleinbedrijf”, zei Troost. Uitzendbureaus vormen echter een krachtige concurrent. De donderdag gesloten overeenkomst laat de mogelijkheid dan ook open voor branches om met uitzendbureaus samen te werken als het gaat om het nakomen van CAO-afspraken omtrent langdurig werklozen.