Inzake uitbreiding NAVO; Kok vraagt aan Bolkestein om matiging opinie

DEN HAAG, 22 FEBR. Minister-president Kok heeft VVD-leider Bolkestein opgeroepen tot inschikkelijkheid bij de discussie over uitbreiding van de NAVO. Bolkestein is, anders dan het kabinet, tegenstander van uitbreiding van de NAVO met een aantal voormalige Oostblok-landen.

Kok drong gisteren na het wekelijkse kabinetsberaad bij Bolkestein aan op een gematigde opstelling. “Het gaat niet om een simpel ja of nee. Ik denk dat alle partijen, ook de partij van de heer Bolkestein, in staat zou moeten zijn tot nuances te komen”, aldus de premier. Hij zei dat ook het kabinet goed zal luisteren naar de argumenten die van de zijde van de Kamer worden ingebracht.

VVD-leider Bolkestein staat met zijn afwijzende opstelling over uitbreiding van de NAVO tegenover zijn partijgenoot Voorhoeve. In het zogeheten bewindsliedenoverleg van de VVD hebben Bolkestein en Voorhoeve donderdagavond ieder hun opvatting gegeven zonder dat vervolgens conclusies zijn getrokken. “Er is een helder verschil van opvatting gebleken”, aldus een betrokkene. Vooralsnog gaat men er in VVD-kring vanuit dat Bolkestein en Voorhoeve ieder hun tegenstrijdige visie in het Kamerdebat zullen geven.

Premier Kok heeft gisteren in de marge van de ministerraad met Voorhoeve gesproken over het mogelijke conflict met Bolkestein, maar wilde hierover desgevraagd tegenover deze krant geen mededelingen doen. “In de ministerraad hebben we hier niet over gesproken, dus ik kan er niets over zeggen”, aldus Kok.

Na het weekeinde ontvangt de Tweede Kamer een nota van het kabinet, waarin ontwikkelingen uiteen worden gezet die tot stabiliteit in Europa moeten leiden, inclusief een uitbreiding van de NAVO. Het gaat daarbij onder meer over het veranderde karakter van de NAVO, maatregelen die de stabiliteit in Europa moeten vergroten, en naast de uitbreiding van de NAVO over afspraken met Europese landen die voorlopig nog niet worden toegelaten. Hierover moeten nader dit jaar op een NAVO-raad in Madrid beslissingen worden genomen. De ministers Voorhoeve (Defensie) en Van Mierlo (Buitenlandse Zaken) kregen gisteren van het kabinet machtiging om de definitieve versie van het beleidsstuk af te ronden.

Het kabinet heeft de nota versneld nadat een opinieartikel van VVD-leider Bolkestein tot discussie leidde. Bolkestein riep het kabinet in de Volkskrant op niet in te stemmen met de voorgenomen uitbreiding. Volgens de VVD-leider wordt de uitbreiding door de voormalige Sovjet-Unie opgevat als een regelrechte bedreiging en zal deze een destabiliserend effect hebben. Kok liet zich niet uit over de vraag of VVD-leider Bolkestein zich zal voegen naar de lijn van het kabinet.