Directeur sociale dienst in Rotterdam geschorst

ROTTERDAM, 22 FEBR. Het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam heeft gisteren directeur J.A.J. Krosse van de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid geschorst. Hij zou voor enkele tienduizenden guldens hebben gesjoemeld met declaraties voor huisvesting, vervoerskosten en fitnessapparatuur.

Dit heeft wethouder Simons (Sociale Zaken) meegedeeld. Volgens Simons kreeg het college tien dagen geleden een “signaal” dat Krosse zijn privé-belangen en die van de dienst niet goed wist te scheiden. Onderzoek door de directeur Financiën wees uit dat het gerucht op feiten was gebaseerd. Het college heeft de gemeentelijke accountantsdienst inmiddels opdracht gegeven de omvang en aard van de fraude in kaart te brengen.

Tegen Krosse zijn direct disciplinaire maatregelen genomen. Volgens B en W is de vertrouwensrelatie tussen het college en de directeur onherstelbaar beschadigd. Krosse heeft de fraude erkend en heeft het college laten weten dat hij zijn ontslag zal indienen. Simons vermoedt dat de fraude al “betrekkelijk snel” na het aantreden van Krosse in februari 1995 is begonnen. Het college heeft nog geen aangifte gedaan bij de politie. Of dat alsnog gaat gebeuren, hangt volgens Simons af van de uitkomst van het accountantsonderzoek.

Simons (PvdA) haalde zijn partijgenoot Krosse persoonlijk naar de Rotterdamse sociale dienst. De wethouder is door het incident “extreem teleurgesteld”, maar ziet geen reden om er politieke consequenties aan te verbinden. “Dit is zo uitzonderlijk. Hier past alleen stille verbazing”, aldus Simons.

Krosse was in de jaren tachtig wethouder voor de PvdA in Tilburg met de portefeuille Financiën en personeel, organisatie en arbeidsvoorzieningenbeleid. Daar schoeide hij het ambtelijk apparaat op eenbedrijfsleest en introduceerde hij eind jaren tachtig een banenpoolregeling voor de moeilijkst plaatsbare groep werklozen. Daarna was hij lid van het college van bestuur van de Open Universiteit. Maar in januari 1995 verzocht minister Ritzen van Onderwijs hem met het voltallig college af te treden. Aanleiding was een acute bestuurscrisis, nadat door een onafhankelijk organisatiebureau een patstelling was gesignaleerd tussen het management en de wetenschappelijke staf over de toekomst van de Open Universiteit.

De benoeming van de Krosse tot directeur van de sociale dienst in Rotterdam leidde twee jaar geleden tot een grote rel in de lokale PvdA. Krosse werd volgens sommige zegslieden door zijn partijgenoot minister Melkert (Sociale Zaken) aanbevolen bij de Rotterdamse wethouder van Sociale Zaken Simons. Hoewel de voorzitter van de PvdA-fractie in de Rotterdamse gemeenteraad, P. Aubert, zich krachtig verzette, werd Krosse tot directeur van de sociale dienst benoemd.

Krosse bleef in Tilburg wonen, maar kreeg een pied-à-terre in een flat op de Kop van Zuid, die naar verluidt door de gemeente werd betaald. In zijn arbeidscontract was bepaald dat hij een 'gouden handdruk' zou krijgen, als hij de sociale dienst zou moeten verlaten wanneer deze onderdeel zou worden van de eventueel te vormen stadsprovincie in het Rijnmondgebied, waarvan twee jaar geleden nog sprake was.

Na zijn benoeming besloot Krosse de directievertrekken in het hoofdkantoor van de Sociale dienst te verplaatsen van de bovenste naar de eerste verdieping van het gebouw. Deze operatie en een daarmee gepaard gaande verbouwing zouden een half miljoen gulden hebben gekost. In het blad De Hersenpooler van de Rotterdamse Stadspartij dat hiervan melding maakt, wordt tevens vastgesteld dat “de opdracht voor de verbouwing aan een bevriende Tilburgse architect op louter toeval berust.”

Krosse kondigde onlangs aan dat hij de sociaal-wetenschappelijke onderzoeksafdeling (SWOA) van de Sociale dienst wilde opheffen als zijnde 'een niet-kernactiviteit'. Het werk van de afdeling, die vijftien onderzoekers onder leiding van G. Oude Engberink telt, zou volgens Krosse kunnen worden verricht door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken in Tilburg of door een van de faculteiten der Sociale Wetenschappen aan een universiteit.